Tu nájdete správy
o tom, čo sa deje
v kolégiu a v živote
Slovákov v Ríme.

 
 
 
 
 
 
Viete o zaujímavých
udalostiach v Ríme?
Neváhajte napísať.
Radi ich zverejníme.

☑ správa

Veni Sancte 2021/2022

2021-10-27 ✑ Zvara Pavol

Dňa 27. októbra 2021 sme v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda slávili Veni Sancte. Svätej omši za účasti 13 kňazov- študentov, predstavených kolégia a rehoľných sestier satmárok predsedal biskup Mons. Gianrico Ruzza, apoštolský administrátor Diecézy Porto Santa Rufina. Vo svojej homílii pripomenul nielen odkaz sv. Cyrila a Metoda, ale aj významnú úlohu sv. Jána Pavla II., ktorý sa osobitne zasadil za oslobodenie stredoeurópskych národov spod komunistickej diktatúry a ktorého 40. výročie návštevy v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda si pripomenieme v jej predvečer 7. novembra 2021 slávnostnou sv. omšou. Mons. Ruzza obyvateľov slovenského domu v Ríme povzbudil aj v úsilí načúvať, čo ľudským srdciam hovorí Boží Duch, ale zároveň sa cvičiť aj v schopnosti počúvať bratov a sestry v ich ťažkostiach. Tak sa napĺňa Boží príkaz milovať Nebeského Otca a milovať svojich blížnych.
V akademickom roku 2021/2022 bude v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda bývať 13 kňazov-študentov zo 6 slovenských diecéz: Nitra (2), Žilina (1), Banská Bystrica (2), Spiš (3), Košice (4) a Rožňava (1). Študijné matérie, ktorým sa slovenskí kňazi venujú na pápežských univerzitách sú: morálna teológia, fundamentálna teológia, katechetika, dogmatická teológia, pastorálna teológia, kanonické právo biblická teológia a posvätná liturgia.

Download:

☑ správa

Veni Sancte 2020/2021

2020-10-07 ✑ Zvara Pavol

7. októbra 2020 začali nový akademický rok aj kňazi-študenti v Pápežskom slovenskom ústave a kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Slávnostnej sv. omši, za prísnych hygienických podmienok, predsedal rektor dr. Pavol Zvara. Homíliu predniesol vicerektor dp. Viliam Zemančík. Na sv. omši bol prítomný aj dp. Tomáš Šandrik nový špirituál kolégia a duchovný otec slovenskej komunity v Rímskej diecéze. Sv. omše sa zúčastnili aj sestry satmárky, ktoré sa starajú o chod domu.
V novom akademickom roku bude v slovenskom kolégiu v Ríme bývať deväť kňazov alumnov z diecéz Nitra, Košice, Banská Bystrica, Rožňava a Spiš. Pôvodne ich malo byť desať, avšak jeden z nich sa stal začiatkom októbra pracovníkom Štátneho sekretariátu vo Vatikáne, čo nás nesmierne teší. Ďalší slovenskí kňazi a seminaristi (diecézni i rehoľní) žijú v iných rímskych kňazských kolégiách a seminároch, čím prispievajú k dobrému menu Slovenska. Katolícke univerzity v Meste sú zatiaľ otvorené, avšak pri zachovaní výrazných reštrikčných opatrení.

Download:

☑ správa

Spomienka na 45. výročie úmrtia Mons. Štefana Náhalku

2020-03-06 ✑ Pavol Zvara

V kaplnke Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda sa 6. marca slávila sv. omša pri príležitosti 45. výročia úmrtia Msgr. Štefana Náhalku, spoluzakladateľa a prvého riaditeľa Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Sv. omši za účasti kňazov a rehoľných sestier predsedal súčasný rektor PSÚSCM vdp. Pavol Zvara. V homílii pripomenul nielen životné peripetie Msgr. Náhalku spojené s jeho príchodom do Ríma, ale najmä jeho obetavú, precíznu a najmä usilovnú prácu pre slovenských emigrantov a neskôr pre vznik Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda, ktorý úspešne riadil 10 rokov. Msgr. Štefan Náhalka bol mužom živej viery a odhodlaným a neúnavným pracovníkom v Pánovej vinici, svedčia o tom i desiatky jeho príhovorov a homílií určených pre Vatikánsky rozhlas.

Download:

☑ správa

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Pápežskom slovenskom kolégiu

2020-02-16 ✑ Barlaš Jozef

Z príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy (vo svete slávený 14. februára) si Pápežské slovenské kolégium v Ríme v nedeľu 16. februára pripomenulo titul miestneho kostola a na krajanskom stretnutí sa tu zišli Slováci žijúci a pôsobiaci v Ríme. Slávnosť začala svätou omšou o 16:30, ktorej predsedal oficiál Apoštolskej penitenciárie Mons. Ľubomír Welnitz. Vzácnymi hosťami boli kardinál Jozef Tomko, veľvyslanci Slovenskej republiky pri Svätej stolici a Talianskej republike Marek Lisánsky a Ján Šoth ako aj veľvyslanec Českej republiky pri Svätej stolici Václav Kolaja. Slávnosti sa zúčastnili hostia nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a z Talianska.
Hlavný celebrant a kazateľ, Mons. Welnitz, v homílii zdôraznil význam posolstva sv. Cyrila a Metoda, ktorých misijná činnosť presahuje rámec kultúry a vzdelania. Priniesli našim predkom to Slovo, ktoré dáva zmysel ľudskému životu a ktorým je Kristus.
Rektor kolégia Pavol Zvara upriamil pozornosť prítomných na výnimočnosť slávnosti aj z pohľadu viacerých výročí pripadajúcich na rok 2020: 35 rokov encykliky sv. pápeža Jána Pavla II. Apoštoli Slovanov (Slavorum apostoli) z 2. júna 1985; 40 rokov od vyhlásenia sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy (31. decembra 1980) a 45 rokov od smrti Štefana Náhalku, prvého rektora Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme (6. marca 1975).
Po skončení liturgického slávenia nasledovalo neformálne stretnutie všetkých zúčastnených na pohostení, pri ktorom sa podávali typické jedlá slovenskej kuchyne, ktoré pripravili Milosrdné sestry sv. Vincenta (Satmárky) pôsobiace v kolégiu.
fotogaléria

Download:

☑ správa

Výročie prenesenia ostatkov Alojza Máriu Chmeľa

2020-01-28 ✑ Jozef Barlaš

28. januára sa v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda konala slávnostná svätá omša pri príležitosti výročia prenesenia telesných ostatkov rehoľného brata Alojza Máriu Chmeľa. Eucharistii predsedal rektor kolégia Pavol Zvara za prítomnosti kňazov z rádu bosých augustiniánov, do ktorého mladý slovenský rehoľník patril. Na slávnosti sa zúčastnil aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky a veľvyslanec Slovenskej republiky v Taliansku Ján Šoth. Rektor kolégia v príhovore priblížil život a príklad mladého rehoľníka, ktorého kauza blahorečenia prebieha. Prítomným sa prihovoril aj Jozef Rajčák, slovenský kňaz pôsobiaci v Taliansku, ktorý už roky spolupracuje na príprave materiálov v procese blahorečenia Alojza Chmeľa.
Alojz Mária Chmeľ sa narodil 17. októbra 1913 v Spišskej Starej Vsi. V roku 1934 vstúpil do rehole bosých augustiniánov, avšak z kláštora v Lnářoch ho predstavení poslali do Talianska. Tu absolvoval noviciát a v roku 1936 zložil rehoľné sľuby. Ako rehoľník sa vyznačoval svedomitým životom, dôsledne zachovával regulu, ale zvlášť vynikal v znášaní utrpenia a bolestí v ťažkej chorobe, ktorej 16. augusta 1939 podľahol. Bol pochovaný na rímskom cintoríne Campo Verano. Jeho telesné pozostatky boli 28. januára 1971 prenesené do Kostola Gesù e Maria na Via del Corso v Ríme, kde sú uložené v bočnej lodi. V roku 1997 začala kauza jeho blahorečenia. Z pripomínania si osoby Alojza Márie Chmeľa a jeho hrdinských čností práve v tento deň sa v slovenskej emigrácii stala tradícia, na ktorú omša slávená v slovenskom kolégiu nadväzuje.

fotogaléria

Download:

☑ správa

Vianočná večera na záver roka

2019-12-14 ✑ Kovalič Peter

Vianoce sú spojené s prázdninami na univerzitách a vytvárajú pre obyvateľov Pápežského kolégia možnosť ísť počas sviatkov domov na Slovensko. Predtým, než sa celé spoločenstvo rozíde sme sa preto už skôr v sobotu 14. decembra zišli na spoločnej slávnostnej večeri v závere roka. Jej cieľom bolo spoločne sa stretnúť, pripomenúť čas uplynulého roka a hlavne vyjadriť vzájomnú vďačnosť každému, kto v kolégiu pracuje pre dobro ostatných.

Download:

☑ správa

Návšteva premiéra Slovenskej republiky Petra Pellegriniho v kolégiu

2019-12-08 ✑ Kovalič Peter

Premiér Peter Pellegrini v nedeľu po prílete do Ríma navštívil Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda. Urobil tak pri príležitosti 60. výročia iniciatívy jeho vzniku. Po úvodnom privítaní sa delegácia presunula do kaplnky, kde rektor kolégia stručne opísal dejiny ústavu a kolégia ako aj aktuálne podmienky a situáciu v súčasnosti.
„Veľmi pekne ďakujeme za milé prijatie, za možnosť stretnúť vás,“ poďakoval sa premiér po príchode do kolégia. Vyzdvihol prácu ľudí, ktorí v ňom pracujú a šíria dobré meno Slovenska. Premiér sa po prílete zúčastnil aj na ceremónii v Bazilike svätého Klimenta, kde položil kyticu k hrobu svätého Cyrila. V pondelok ho čakala audiencia u pápeža Františka.

Download:

☑ správa

Pobožnosť za zosnulých na cintoríne Prima Porta

2019-11-01 ✑ Peter Kovalič

Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda má na cintoríne Prima Porta hrobky, v ktorých sú pochovaní tí, ktorých život bol rôznym spôsobom spojený so Slovenským ústavom. Preto sa aj na slávnosť Všetkých svätých obyvatelia Pápežského slovenského kolégia zúčastnili na modlitbovej pobožnosti vyjadrujúcej kresťanskú vieru a nádej vzhľadom na večnosť na tomto mieste.
Nádej v jedno spoločenstvo, vyjadrené aj touto pobožnosťou, ilustrujú aj slová modlitby po prijímaní z dnešnej slávnosti: „Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme ťa nadovšetko milovali a tak mohli prejsť od sviatostného stola pútnikov k nebeskej hostine v spoločenstve tvojich svätých.“ Pri modlitbe na príhovor všetkých svätých bola vyslovená prosba o prijatie do spoločenstva oslávenej Cirkvi pre všetkých zosnulých, zvlášť pre pochovaných na tomto cintoríne.

Download:

☑ správa

Veni Sancte 2019/2020

2019-10-07 ✑ Barlaš Jozef

V pondelok 7. októbra 2019 sa v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme začal akademický rok 2019/2020. Slávnostnej svätej omši Veni Sancte predsedal bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Keďže slávenie pripadlo na spomienku Ružencovej Panny Márie, arcibiskup v príhovore zdôraznil význam a aktuálnosť tejto modlitby pre život Cirkvi a každého veriaceho a poukázal na Máriu ako na tú, ktorá sa modlí spolu s nami. V rímskom kolégiu v aktuálnom akademickom roku býva štrnásť kňazov zo šiestich slovenských diecéz, ktorí študujú na pápežských univerzitách a inštitútoch v Ríme.

Download:

☑ správa

Obhajoba doktorátu Patrika Taraja

2019-06-19 ✑ Šandrik Tomáš

Dňa 29. júna 2019 obhájil na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme doktorskú prácu Patrik Taraj.
Patrik Taraj je kňazom Spišskej diecézy a kolegiát Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Na Inštitúte spirituality Pápežskej Gregorovej univerzity absolvoval v rokoch 2014-2016 licenciátne štúdium spirituálnej teológie, v rokoch 2016-2019 doktorandské štúdium v tejto disciplíne.
Doktorská práca, ktorú doktorand vypracoval pod vedením moderátora prof. Fabrizia Pieriho, má názov Kňazská spiritualita v magistériu Benedikta XVI. s podtitulom Žiť pripodobnenie života tajomstvu kríža s aplikáciou pre klérus Spišskej diecézy. Práca skúma prínos magistéria pápeža Benedikta XVI. v prekonávaní krízy kňazskej identity v pokoncilovom období a venuje sa základom „katolíckej kňazskej spirituality“ v učení Benedikta XVI. Súčasťou práce je aplikácia výsledkov výskumu na aktuálny život kňazov presbytéria Spišskej diecézy.

Download:

☑ správa

Te Deum 2018/2019 a návšteva mons. Realiho v kolégiu

2019-05-23 ✑ Barlaš Jozef

23. mája 2019 sa v sa v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda uskutočnila slávnostná omša Te Deum pri príležitosti blížiaceho sa konca akademického roka 2018/2019. Celebrantom bol Mons. Gino Reali, biskup diecézy Porto-Santa Rufina, do ktorej patrí aj Slovenké kolégium. Vo svojom príhovore, reflektujúc nad posolstvom Pápeža Františka biskupom Talianska, poukázal na význam správne budovaného vzťahu medzi kňazmi a biskupom. Mons. Reali si zaspomínal na priateľské vzťahy s viacerými slovenskými kňazmi ako aj na svoje návštevy Slovenska.
Mons. Gino Reali pochádza zo stredného Talianska, z diecézy Spoleto-Norcia. Kňazom sa stal v roku 1971, od roku 2002 je diecéznym biskupom diecézy Porto-Santa Rufina, ktoré je jednou zo siedmich suburbikárnych diecéz. Podľa starodávnej tradície ide o sedem diecéz okolo Rímskej diecézy, na čele ktorých stáli biskupi, ktorí boli najbližšími spolupracovníkmi pápeža. Dnes ich funkciu plnia kardináli, z ktorých sedem s najvyššou hodnosťou ešte aj dnes titulárne predsedá siedmim suburbikárnym cirkvám, avšak bez narúšania kompetencie ich vlastných pastierov. V roku 2020 uplynie tisíc rokov od spojenia diecéz Porto a Santa Ruffina a teda aj vzniku diecézy, na území ktorej sa Pápežské slovenské kolégium v Ríme nachádza.
fotogaléria

Download:

☑ správa

Obhajoba doktorátu Ľubomíra Majtána

2019-04-09 ✑ Barlaš Jozef

V utorok 9. apríla 2019 sa na Pápežskej Gregorovej Univerzite v Ríme konala obhajoba doktorskej práce Ľubomíra Majtána s názvom Timotejov rast v zodpovednosti (Crescita in responsabilità di Timoteo) pod vedením prof. Antonia Pittu.
Ľubomír Majtán, kňaz žilinskej diecézy býval v Pápežskom slovenskom kolégiu v Ríme a študoval biblickú teológiu na Pápežskej Gregorovej Univerzite v rokoch 2011 - 2017. Zároveň bol duchovným správcom Slovenskej katolíckej misie v Ríme v rokoch 2013 - 2017. Momentálne pôsobí ako tajomník žilinského diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa.
V doktorskej práci sa venoval analýze postavy Timoteja v Pavlových listoch a v Skutkoch apoštolov zo štyroch uhlov pohľadu. Timotej je tak predstavený ako alter Paulus, príkladný vodca komunity, Pavlov nástupca a ako Pavlov svedok. Vo všetkých týchto pohľadoch je možné vnímať jeho rast v zodpovednosti v rámci zverenej komunity.
fotogaléria

Download:

☑ správa

95 rokov života a 70 rokov kňazstva kardinála Jozefa Tomka

2019-03-10 ✑ Barlaš Jozef

Kardinál Jozef Tomko v nedeľu 10. marca 2019, v predvečer svojich 95. narodenín a pri príležitosti 70. výročia prijatia kňazskej vysviacky, slávil v kaplnke Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme svätú omšu. Poďakoval pri nej za dar života a za dar kňazského povolania v prítomnosti desiatok kňazov, rehoľníkov a rehoľníc z viacerých kongregácií a ďalších veriacich. Slávnostným kazateľom bol P. Konštanc Miroslav Adam, OP, sudca Rímskej Roty. Vo svojom príhovore sa dotkol významných udalostí života kardinála a citujúc Kristovu výzvu v evanjeliu: „Iďte a učte!“ ponúkol povzbudenie tak jubilantovi ako aj prítomným.
Kardinál Jozef Tomko sa narodil v roku 1924 v Udavskom. V roku 1943 vstúpil do kňazského seminára v Bratislave. V roku 1945 ho košický biskup Jozef Čársky poslal na ďalšie štúdiá do Ríma, odkiaľ sa už pre nepriaznivú spoločenskú situáciu nemohol vrátiť. V Ríme prijal kňazskú vysviacku a následne pôsobil ako vicerektor československého Pápežského kolégia sv. Jána Nepomuckého v Ríme a venoval sa licenčným a doktorandským štúdiám na Pápežskej lateránskej a na Pápežskej Gregorovej univerzite. V roku 1959 spolu s ďalšími kňazmi začali rozvíjať a uskutočňovať myšlienku vytvorenia inštitúcie zastrešujúcej náboženské a kultúrne aktivity zahraničných Slovákov, z ktorej nakoniec vzišiel Pápežský slovenský ústav a dnes už aj Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia zastával rôzne úrady vo viacerých dikastériách a bol členom niekoľkých komisií Rímskej kúrie. V roku 1979 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za generálneho tajomníka Biskupskej synody v Ríme a súčasne ho povýšil do hodnosti arcibiskupa. V roku 1985 bol vymenovaný za kardinála a stal sa prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Tento úrad zastával do roku 2001. Aj v ďalších rokoch bol činný vo viacerých funkciách v Rímskej kúrii a ako pápežský legát. Vo viacerých krajinách a univerzitách, vrátane Slovenska, ho poctili čestným doktorátom, ale aj vysokými štátnymi vyznamenaniami. Bol hlavným svätiteľom 63 biskupov po celom svete a od roku 1989 aj na rodnom Slovensku.

fotogaléria

Download:

☑ správa

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Pápežskom slovenskom kolégiu

2019-02-10 ✑ Barlaš Jozef

V nedeľu 10. februára sa v Pápežskom slovenskom kolégiu v Ríme konala slávnosť sv. Cyrila a Metoda, ktorí sú patrónmi tak miestneho kostola ako aj samotného kolégia. Aj tento rok sa z tejto príležitosti v kolégiu zišli Slováci žijúci v Ríme na tradičnom stretnutí. Ako čestní hostia boli prítomní kardinál Jozef Tomko, veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky a veľvyslanec Slovenskej republiky pri Talianskej republike Ján Šoth spolu so svojimi rodinami a sprievodom. Celebrantom slávnostnej svätej omše bol P. Lucjan M. Bogucki, OFMConv., rektor Kolégia penitenciárov Baziliky sv. Petra v Ríme. Koncelebrovalo niekoľko desiatok slovenských kňazov latinského i východného obradu, prítomné boli rehoľné sestry z viacerých kongregácií. Celebrant v príhovore upriamil pozornosť prítomných na hodnotu jednoty, ktorá je nielen darom, ale aj úlohou a zodpovednosťou tak jednotlivcov, ako aj spoločenstiev od rodín až po národy. Tohtoročná slávnosť bolo výnimočnou aj z dôvodu okrúhleho výročia tisícstopäťdesiatich rokov od smrti sv. Cyrila.
Po skončení liturgického slávenia nasledovalo neformálne stretnutie všetkých zúčastnených na pohostení, pri ktorom sa podávali typické jedlá slovenskej kuchyne, ktoré pripravili Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky pôsobiace v kolégiu.
Oslavy budú pokračovať vo štvrtok slávením svätej omše v Bazilike sv. Klementa, kde sa stretnú veriaci slovanských národov pri hrobe sv. Cyrila.

fotogaléria

Download:

☑ správa

Mons. Siffrin a Mons. Pollando na návšteve v kolégiu

2018-12-02 ✑ Barlaš Jozef

V nedeľu 2. decembra 2018 navštívili Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme predstavitelia Konferencie slovenského kléru v USA Mons. Robert Siffrin a Mons. Peter Polando. Do programu svojej pracovnej cesty do Ríme zaradili aj návštevu slovenského kolégia a stretli sa tak s kardinálom Jozef Tomkom a kňazmi študujúcimi v Ríme.
Konferenciu slovenského kléru v USA založil v roku 1985 Mons. Jozef Adamec s cieľom podporovať štúdium slovenských kňazov. Dnes konferencia združuje 75 kňazov slovenského pôvodu žijúcich v USA a Kanade a podporuje postgraduálne štúdiá slovenských kňazov v Ríme. Mons. Siffrin, generálny vikár diecézy Youngstown (Ohio), je jej aktuálnym predsedom a Mons. Polando, rektor katedrály sv. Kolumbána v Youngstowne, je sekretárom konferencie.

Download:

☑ správa

Duchovná obnova na začiatku adventu

2018-12-01 ✑ Barlaš Jozef

Adventné obdobie začalo v Pápežskom slovenskom kolégiu v Ríme duchovnou obnovou, ktorou kňazov sprevádzal penitenciár z Baziliky sv. Petra a zároveň špirituál kňazov slovenského kolégia P. Lucjan M. Bogucki, OFMConv. Exercitátor si za tému obnovy zvolil nevyhnutnosť obrátenia, ku ktorému pozýva adventný čas. Duchovná obnova pokračovala eucharistickou adoráciou a spoločnou modlitbou ruženca. Následne rektor kolégia Pavol Zvara požehnal adventný veniec a predsedal modlitbe vešpier.

Download:

☑ správa

Arcibiskup Jorge Carlos Patrón Wong v kolégiu

2018-11-17 ✑ Barlaš Jozef

Po druhýkrát v úrade Sekretára pre semináre na Kongregácii pre klérus navštívil Pápežské slovenské kolégium v Ríme arcibiskup Jorge Carlos Patrón Wong. Návšteva sa uskutočnila v sobotu 17. novembra. Po spoločnej večeri, pri ktorej mal arcibiskup možnosť ochutnať typicky slovenské jedlá, sa venoval kňazom počas priateľského stretnutia. So záujmom si vypočul postrehy slovenských kňazov študujúcich v Ríme a zároveň ponúkol svoj pohľad na zmysel rozširujúcich štúdií, ale aj permanentnú kňazskú formáciu e budovanie spoločenstva. Osobitne zdôraznil význam času stráveného štúdiom, ktorý je neopakovateľnou možnosťou formovať sa vedecky, ľudsky a kňazsky v zodpovednosti pred budúcnosťou, v ktorej majú byť získané kompetencie zúročené. Mons. Jorge Carlos Patrón Wong pochádza z Mexika, kde pôsobil ako rektor seminára Arcidiecézy Yucatán a neskôr sa stal biskupom Diecézy Papantla. V roku 2013 ho pápež František vymenoval za Arcibiskupa Sekretára pre semináre Kongregácie pre klérus.

fotogaléria

Download:

☑ správa

Návšteva prešovských pútnikov spojená s koncertom

2018-11-14 ✑ Barlaš Jozef

V stredu 14. novembra 2018 navštívili Pápežské slovenské kolégium v Ríme pútnici z Farnosti sv. Mikuláša v Prešove a spolu s nimi aj členovia občianskeho združenia Prešovská gotika, cieľom činnosti ktorého je uchovávanie a rozvíjanie umenia organovej hudby a zborového spevu v meste Prešov. Základným východiskom pre dosiahnutie takéhoto cieľa je rekonštrukcia organu v Konkatedrále sv. Mikuláša, ktorú združenie podporuje viacerými spôsobmi, medzi ktorými prirodzene nechýba organizovanie kultúrnych podujatí a koncertov. Na pozadí týchto dôvodov bol zorganizovaný aj malý koncert pre pútnikov z Prešova a pre obyvateľov rímskeho kolégia, počas ktorého vystúpili M. Brandisová (soprán), B. Mičková (husle) a P. Džalajová (organ). Počas vystúpenia zaznelo viacero sakrálnych skladieb od svetových autorov.

fotogaléria

Download:

☑ správa

Pobožnosť na cintoríne Prima Porta

2018-11-02 ✑ Barlaš Jozef

V deň spomienky na Všetkých verných zosnulých 2. novembra 2018 obyvatelia Pápežského slovenského kolégia v Ríme navštívili cintorín Prima Porta, kde sa zúčastnili na modlitbovej pobožnosti za zosnulých, ktorú viedol rektor kolégia Pavol Zvara. V modlitbe si spomenuli zvlášť na zosnulých pochovaných na tomto cintoríne. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda má na cintoríne Prima Porta hrobky, v ktorých sú pochovaní jednak bývalí obyvatelia ústavu, ako aj viacerí kňazi, rehoľníci, rehoľnice a laici, ktorých život bol rôznym spôsobom spojený so Slovenským ústavom.

Download:

☑ správa

Veni Sancte 2018/2019

2018-10-20 ✑ Barlaš Jozef

Slávnostnou svätou omšou Veni Sancte sa 20 októbra 2018 pre kňazov bývajúcich v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme začal akademický rok 2018/2019. Sláveniu predsedal rektor kolégia Pavol Zvara. V tomto roku býva v kolégiu trinásť kňazov z piatich slovenských diecéz, ktorí študujú na pápežských univerzitách v Ríme..

fotogaléria

Download:

☑ správa

Návšteva predsedu Prešovského samosprávneho kraja v Pápežskom slovenskom kolégiu

2018-10-08 ✑ Barlaš Jozef

Pápežské slovenské kolégium v Ríme privítalo predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, poslancov Prešovského samosprávneho kraja a delegáciu mesta Prešov. Počas návštevy, ktorá sa konala v pondelok 8. októbra 2018 sa oboznámili s históriou Slovenského ústavu v Ríme od čias jeho založenia zásluhou viacerých významných osobností Slovenska žijúcich v zahraničí, cez hostenie Gymnázia Antona Bernoláka v Ríme až po povýšenie ústavu na pápežský a zriadenie Pápežského slovenského kolégia v Ríme. Obsahom stretnutia bola aj otázka zintenzívnenia spolupráce pri organizovaní náboženských púti do Ríma.

fotogaléria z návštevy

Download:

☑ správa

Štátny tajomník Ministerstva školstva v rímskom kolégiu

2018-10-07 ✑ Barlaš Jozef

V nedeľu 7. októbra 2018 navštívil Pápežské slovenské kolégium v Ríme štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Krajňák spolu s poradcom štátneho tajomníka Jánom Herom a prvou tajomníčkou Veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici Editou Filadelfiovou. Rektor kolégia Pavol Zvara hosťom priblížil históriu Slovenského ústavu v Ríme, životné príbehy viacerých osobností dejín, ktorí tu ako emigranti desaťročia pracovali na pestovaní viery a kultúry dnešného Slovenska a nevynechal ani súčasné reálie Pápežského slovenského ústavu a Pápežského slovenského kolégia. Štátny tajomník povzbudil kňazov - študentov bývajúcich v kolégiu k zhodnocovaniu času stráveného na štúdiách, aby tak po návrate na Slovensko mohli obohatiť Cirkev, ale aj spoločnosť vo všeobecnosti.

fotogaléria z návštevy

Download:

☑ správa

Stretnutie prvých absolventov Gymnázia Antona Bernoláka v Ríme

2018-10-04 ✑ Barlaš Jozef

4. októbra 2018 sa na pôde Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme stretli prví absolventi Gymnázia Antona Bernoláka v Ríme, ktoré vykonávalo svoju činnosť takmer tridsať rokov práve v priestoroch slovenského ústavu. Na stretnutie prišli siedmi bývalí študenti, dnes žijúci v Spojených štátoch amerických, Nemecku, Rakúsku a na Slovensku. Gymnázium Antona Bernoláka začalo svoju činnosť na začiatku šesťdesiatych rokov predchádzajúceho storočia v saleziánskych priestoroch pri katakombách sv. Kalixta v Ríme. V roku 1964 sa presunulo do priestorov Slovenského ústavu v Ríme, kde ostalo až do roku 1990. Potom jeho pedagógovia pochádzajúci z radov slovenských saleziánov prešli do Šaštína, kde vytvoril Gymnázium sv. Jána Bosca. Za takmer tridsať rokov existencie na gymnáziu študovalo niekoľko desiatok študentov zo slovenských emigrantských rodín.

Download:

☑ správa

Te Deum 2018

2018-05-31 ✑ Barlaš Jozef

31. mája 2018 sa v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda uskutočnila slávnostná omša Te Deum pri príležitosti blížiaceho sa konca akademického roka 2017/2018. Celebrantom bol prof. P. Inocent-Mária Vladimír Szanisló, OP, ktorý prednáša morálnu teológiu a sociálnu náuky Cirkvi na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského v Ríme. V homílii upriamil pozornosť prítomných kňazov - študentov na vďačnosť voči Pánu Bohu za všetky dary potrebné pre štúdium, ale zároveň aj na odkaz histórie a dôležitosť formovania vlastnej identity tak na poli cirkevnom, ako aj vo sfére kultúrnej a národnej. Rovnako zdôraznil dôležitosť neustálej snahy o hľadanie pravdy, ktorá neostáva len kategóriou akademickou, ale otvára človeka voči nekonečnu.

Download:

☑ správa

Duchovná obnova IV.

2018-05-19 ✑ Barlaš Jozef

Ďalšia duchovná obnova v akademickom roku 2017/2018 pod vedením špirituála Pápežského slovenského kolégia P. Lucjana M. Boguckeho, OFMConv. bola venovaná téme evanjeliových rád, ktoré aj keď akosi prirodzene bývajú spájané s rehoľným životom, sú veľmi aktuálne pre život každého kresťana, zvlášť kňaza. Prítomným kňazom - študentom ponúkol inšpiratívnu úvahu o dopade výziev chudoby, čistoty a poslušnosti na konkrétny každodenný život, kde sa práve realizovaním týchto, na prvý pohľad obmedzujúcich, ideálov človek pred Bohom stáva viac slobodným. Duchovná obnova pokračovala eucharistickou adoráciou a spoločnou modlitbou vešpier.

Download:

☑ správa

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Pápežskom slovenskom kolégiu

2018-02-11 ✑ Zemančík Viliam

V nedeľu 11. februára 2018 si komunita Slovákov v žijúcich v Ríme a okolí pripomenula svojich vierozvestov a patrónov Európy sv. solúnskych bratov Konštantína-Cyrila a Metoda v im zasvätenom kostole Pápežského slovenského ústavu v Ríme. Oslavy sa začali slávením Eucharistie pre spoločenstvo talianskych veriacich, ktorí sa v chráme ústavu pravidelne každú nedeľu stretávajú na svätej omši. V homílii sa im prihovoril vicerektor domu Viliam Zemančík.
Popoludní, za hojnej účasti slovenských kňazov, bohoslovcov, rehoľných sestier a veriacich laikov, sa slávila svätá omša v slovenskom jazyku, ktorej predsedal Mons. Miroslav Konštanc Adam OP, ktorý sa vo svojej homílii zameral na trojakú dimenziu cyrilometodskej viery. Dedičstvo našich otcov je postavené na katolíckej apoštolskej viere prijatej od apoštolov skrze neporušenú postupnosť, prejavuje sa vrúcnou mariánskou úctou, ktorú našim predkom vštepil už sv. Cyril a Metod a napokon je preniknutá poslušnosťou autentickému magistériu Cirkvi, v ktorom sa zjavuje Kristus.
Vzácna bola prítomnosť kardinála Jozefa Tomka a arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, veľvyslancov Slovenskej republiky pri Svätej Stolici a Talianskej republike Petra Sopka a Jána Šotha. V závere slávenia rektor Pápežského slovenského ústavu Pavol Zvara pozval všetkých na pohostenie, pri ktorom sa podávali typické jedlá slovenskej kuchyne, ktoré pripravili sestry Satmárky. Oslavy budú pokračovať v utorok slávením svätej omše v Bazilike sv. Klementa, kde sa stretnú veriaci slovanských národov, aby sa pri hrobe svojho Apoštola poďakovali za dar pravej viery.

Download:

☑ správa

Duchovná obnova III.

2018-01-27 ✑ Barlaš Jozef

Tretia duchovná obnova v aktuálnom akademickom roku ponúkla priestor na uvažovanie nad témou ľudský kňaz. P. Lucjan M. Bogucki, OFMConv. prítomných kňazov pozval k úvahe o ľudských predpokladoch povolania kňaza, ktoré sú nevyhnutným začiatkom každej duchovnej služby. Exercitátor apeloval na disponibilitu kňaza, jeho kapacitu sprostredkovať Božie milosrdenstvo a láskavosť, ktorá je predpokladom lásky. Duchovná obnova pokračovala eucharistickou adoráciou a spoločnou modlitbou vešpier.

Download:

☑ správa

Relikvia bl. Titusa Zemana v kolégiu

2017-12-13 ✑ Barlaš Jozef

V stredu 13. februára navštívil Pápežské slovenské kolégium v Ríme Jozef Slivoň, SDB, vicepostulátor kauzy blahorečenia Titusa Zemana aj s jeho relikviou. Ostatky nového slovenského blahoslaveného sa tak dostali na miesto, ktoré je cez svoju históriu napojené na život Titusa Zemana - jednak ako saleziána a samozrejme aj ako dôležitú postavu útekov pred totalitným režimom, z ktorých niektoré končili práve v rímskom ústave.
Zároveň v ten istý večer sa konala slávnostná predvianočná večera, z ktorej sa stala pravidelná tradícia - v čase pred odchodom na Vianočné prázdniny sa v závere roka stretnúť, podeliť s dojmami a poďakovať za spoločne prežitý čas.
fotogaléria

Download:

☑ správa

Duchovná obnova II.

2017-12-02 ✑ Barlaš Jozef

Začiatok Adventu bol v Pápežskom slovenskom kolégiu spojený s druhou duchovnou obnovou aktuálneho akademického roka. Kňazov - študentov ňou sprevádzal P. Lucjan M. Bogucki, OFMConv., ktorý okrem svojich povinností v Bazilike sv. Petra vykonáva aj službu špirituála pre miestnych kňazov. Nakoľko Adventné obdobie ponúka dostatok možností pre reflexiu, vnútorné stíšenie a modlitbu, aj duchovná obnova otvorila témy hodné uvažovania - zamyslenie nad evanjelizáciou a jej nevyhnutnými predpokladmi v podobe modlitby, adorácie, súcitu a obety. Duchovná obnova pokračovala spoločnou modlitbou ruženca, eucharistickou adoráciou, požehnaním adventného venca a vešperami.

Download:

☑ správa

Dvadsať rokov Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme

2017-11-18 ✑ Barlaš Jozef

Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme si v sobotu 18. novembra 2017 pripomenulo dvadsiate výročie svojho vzniku. Slávnostnej svätej omši predsedal kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorý vo svojej homílii pripomenul históriu vzniku Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý bol predpokladom pre neskorší vznik kolégia. Upriamil pozornosť prítomných na konkrétne historické požiadavky doby, v ktorej inštitúcia vznikala, ale predovšetkým nepretržitý odkaz vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, ktorých tradícia sa zachovala ako plameň horiaci naprieč stáročiami. Kardinál pripomenul udalosti deväťdesiatych rokov minulého storočia, kedy sa zo základov položených Ústavom začala rodiť ďalšia, nová inštitúcia: Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda, ktoré vo svojom názve dostala hrdý odkaz na svoj pôvod i smerovanie k jednote so Svätým otcom.
Slávnosti sa zúčastnil bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, veľvyslanec Slovenskej republiky v Taliansku Ján Šoth, predstavení niektorých kolégií v Ríme: Pápežského kolégia Germanicum et Hungaricum, Maďarského inštitútu, Pápežského inštitútu S. Maria dell'Anima. Koncelebrovali aj profesori viacerých rímskych univerzít a inštitútov ako aj diecézni a rehoľní kňazi študujúci alebo pôsobiaci v Ríme alebo v Rímskej kúrii.
Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme bolo založené 15. septembra 1997. Zriadil ho pápež sv. Ján Pavol II. na žiadosť Konferencie biskupov Slovenska, aby poskytovalo ubytovanie slovenským kňazom, ktorí na Pápežských univerzitách a inštitútoch v Ríme absolvujú postgraduálne štúdium.
fotogaléria

Download:

☑ správa

Uvedenie knihy memoárov Františka Revesa

2017-11-18 ✑ Barlaš Jozef

Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme sa v s spolupráci so Slovenskou katolíckou misiou v Paríži stalo 18. novembra 2017 hostiteľom uvedenia memoárov Františka Revesa: Živého ma nedostanete! Knihu uviedol jej zostavovateľ Mons. Imrich Tóth, ktorý je duchovným správcom Slovenskej katolíckej misie v Paríži. Prítomným v pútavej prezentácii predstavil zhrnutie života Františka Revesa, jeho húževnatosť, prezieravosť a racionálnosť.
Vzácnym hosťom uvedenia knihy bol kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Na podujatí vystúpila aj historička prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, ktorá prítomným ponúkla krátku reflexiu o silnej generácii osobností Slovenska narodených v medzivojnovom období, do ktorej patrí aj František Reves, a ktorých príklad neochvejnej viery a nezlomnej ľudskosti ostáva trvalou inšpiráciou i nástojčivou výzvou pre dnešnú generáciu.
František Reves bol ústrednou postavou ilegálnych útekov kňazov, bohoslovcov i laikov cez hranice do slobodného sveta v časoch komunistickej totality v Československu na začiatku 50. rokov 20. storočia. Spolupracoval s ním aj blahoslavený Titus Zeman. Neskôr František Reves takmer 40 rokov pôsobil ako misionár na Slovenskej katolíckej misii v Paríži.
fotogaléria

Download:

☑ správa

Nový duchovný správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme

2017-11-12 ✑ Barlaš Jozef

Slovenská katolícka misia v Ríme dostala po návrate Ľubomíra Majtána na Slovensko nového správcu, ktorým sa stal Tomáš Šandrik, kňaz Žilinskej diecézy a zároveň jeden z kňazov-študentov slovenského rímskeho kolégia. Oficiálne uvedenie sa konalo v nedeľu 12.11.2017 pri tradičnej slovenskej sv. omši o 16:30 v kostole sv. Hieronyma a zúčastnil sa ho Mons. Pierpaolo Felicolo, vedúci oddelenia Ufficio per la Pastorale delle Migrazioni na vikariáte Rímskej diecézy, ktoré sa stará o národnostné komunity v rímskej diecéze. Po sv. omši prečítal dekrét Rímskej diecézy o menovaní nového správcu misie v Ríme.

Download:

☑ správa

Návšteva cintorína na slávnosť Všetkých Svätých

2017-11-01 ✑ Šandrik Tomáš

Tak ako každý rok, na slávnosť Všetkých svätých obyvatelia Pápežského slovenského kolégia navštívili rímsky cintorín Prima Porta, kde sa zúčastnili na modlitbovej pobožnosti vyjadrujúcej kresťanskú vieru a nádej vzhľadom na večnosť. Pri modlitbe na príhovor všetkých svätých prosili o prijatie do spoločenstva oslávenej Cirkvi pre všetkých zosnulých, zvlášť pre pochovaných na tomto cintoríne. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda má na cintoríne Prima Porta hrobky, v ktorých sú pochovaní jednak bývalí obyvatelia ústavu, ako aj viacerí kňazi, rehoľníci, rehoľnice a laici, ktorých život bol rôznym spôsobom spojený so Slovenským ústavom.

Download:

☑ správa

Duchovná obnova I.

2017-10-28 ✑ Engel Slavomír

Po prvý krát v tomto akademickom roku sa kňazi - študenti Pápežského slovenského kolégia zúčastnili duchovnej obnovy pod vedením P. Lucjana M. Boguckeho, OFMConv., P. Lucjan, ktorý pôsobí ako rektor a guardián Kolégia penitenciárov Baziliky sv. Petra. P. Lucjan bude aj v tomto roku sprevádzať kňazov v kolégiu ako duchovný vodca, špirituál. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam a praktickým radám je cennou pomocou v duchovnom živote kňazov kolégia. Duchovná bola zakončená pokračovala eucharistickou adoráciu a slávnostnými vešperami.

Download:

☑ správa

Veni Sancte 2017/2018

2017-10-14 ✑ Engel Slavomír

Svätou omšou k Duchu Svätému sa dňa 14.10.2017 začal akademický rok 2017/2018 pre kňazov bývajúcich v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Sláveniu sv. omše predsedal J. Em. Jozef kardinál Tomko. Na slávení sv. omše sa spolu s ním a predstavenými kolégia zúčastnili kňazi, ktorí študujú na rôznych pápežských univerzitách v Ríme. Vo svojom príhovore sa sústredil na hodnotu času a možností, ktoré tu študujúci kňazi majú, aby tak po návrate na Slovensko dokázali odovzdať Cirkvi čo najviac. Pritom zdôraznil základy, ktoré v našej krajine položili patróni kolégia. Spoločnou modlitbou a spevom hymnu Veni Creator Spiritus sme spoločne prosili o dary Ducha Svätého do nastávajúceho roka.

Download:

☑ správa

Obhajoba doktorátu Petra Fogaša

2017-06-16 ✑ Barlaš Jozef

Peter Fogaš, jeden z obyvateľov Pápežského slovenského kolégia, obhájil 16. júna 2017 na Pápežskej gregoriánskej univerzite, Inštitúte spirituality doktorskú prácu s názvom Kresťanská skúsenosť Pavla Straussa (1912-1994). Spiritualita lekárskeho povolania pod vedením prof. Jána Ďačoka, SJ. Srdečne blahoželáme.

fotogaléria

Download:

☑ správa

Te Deum 2017

2017-06-03 ✑ Barlaš Jozef

3. júna 2017 sa v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda uskutočnila slávnostná omša Te Deum pri príležitosti blížiaceho sa konca akademického roka 2016/2017. Celebrantom bol Mons. Ľubomír Welnitz z Apoštolskej penitenciárie. V homílii upriamil pozornosť na dôležitosť vďačnosti voči Pánu Bohu vo všetkých životných situáciách.

fotogaléria

Download:

☑ správa

Duchovná obnova V.

2017-05-27 ✑ Barlaš Jozef

Po piaty krát v tomto akademickom roku sa kňazi - študenti Pápežského slovenského kolégia zúčastnili duchovnej obnovy, znova pod vedením P. Lucjana M. Boguckeho, OFMConv., nového rektora a guardiána Kolégia penitenciárov Baziliky sv. Petra.
Exercitátor pokračoval v úvahách o téme predchádzajúcej duchovnej obnovy, pričom sa tentokrát zameral na dôležitosť svedectva kňazského života a zodpovednosť za iných, ktorá z neho plynie, evanjeliové rady, modlitbu a Eucharistiu ako stredobod života kňaza.

Download:

☑ správa

Arcibiskup Jorge Carlos Patrón Wong v kolégiu

2017-05-22 ✑ Barlaš Jozef

Obyvateľom Pápežského slovenského kolégia v Ríme sa 22. mája 2017 naskytla vzácna príležitosť privítať Arcibiskupa Sekretára pre semináre z Kongregácie pre klérus.
Mons. Jorge Carlos Patrón Wong pochádza z Mexika, kde pôsobil ako rektor seminára Arcidiecézy Yucatán a neskôr sa stal biskupom Diecézy Papantla. V roku 2013 ho pápež František vymenoval za Arcibiskupa Sekretára pre semináre Kongregácie pre klérus.
Po spoločnej večeri sa venoval kňazom počas priateľského stretnutia, pri ktorom si spomenul na čas svojich štúdií v Ríme pred takmer tridsiatimi rokmi. Arcibiskup – sekretár predstavil koncept nového Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis - základného dokumentu pre kňazskú formáciu - s titulom Dar kňazského povolania. Dokument bol aktualizovaný po tridsiatich rokoch a vyšiel 8. decembra 2016. Arcibiskup Wong upriamil pozornosť na permanentnú zložku kňazskej formácie, ktorá sa nekončí seminárom, ale pokračuje počas celého života kňaza, ktorý tak svedectvo svojho života sprostredkúva Božie povolanie ďalším.
fotogaléria

Download:

☑ správa

Duchovná obnova IV.

2017-03-25 ✑ Barlaš Jozef

Pôstna duchovná obnova, v poradí štvrtá v aktuálnom akademickom roku, mala za tému sviatosť kňazstva. Exercitátor P. Lucjan M. Bogucki, OFMConv. sa zameral na identitu osobnosti kňaza, ktorá nehľadá svoju aktualizáciu v oportunizme, ale jedine v inšpirácii Kristom, ktorý je modelom života pre každú dobu. Dennodenné realizovanie tejto identity spočíva v odovzdaní prijatého, čo sa uskutočňuje denne pri slávení Eucharistie a vysluhovaní sviatosti zmierenia. Práve v týchto dvoch kňaz najviac slúži spoločenstvu veriacich. Duchovná obnova tradične pokračovala eucharistickou adoráciu a slávnostnými vešperami.

Download:

☑ správa

Duchovná obnova III.

2017-02-25 ✑ Barlaš Jozef

Pred blížiacim sa pôstnym obdobím si v Pápežskom slovenskom kolégiu našla svoje miesto tretia duchovná obnova v aktuálnom akademickom roku. Rovnako ako v advente, aj teraz ňou sprevádzal P. Lucián M. Bogucki, OFMConv. a za tému zvolil problematiku Sviatosti zmierenia. Čerpajúc zo svojej služby spovedníka v Bazilike sv. Petra a odvolávajúc sa na učenie pápežov sv. Jána Pavla II. a Františka ponúkol praktické a inšpiratívne myšlienky pozývajúce nielen k správnemu chápaniu spovede, ale hlavne k realizovaniu, prijímaniu tejto sviatosti. Exercitátor predstavil dôvody, ktoré sú častou príčinou odkladania sv. spovede, ale rovnako aj prostriedky pre ich prekonanie. Duchovná obnova pokračovala eucharistickou adoráciu a slávnostnými vešperami.

Download:

☑ správa

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Bazilike sv. Klementa

2017-02-14 ✑ Barlaš Jozef

Po nedeľnej slávnosti (12.02.) v kolégiu sa v utorok 14. februára konala v Bazilike sv. Klementa za účasti slovanských národov slávnosť spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda. Nakoľko tento rok organizácia pripadla na Slovákov, úlohy sa zhostilo Pápežské slovenské kolégium a slávnosť pripravili organizačne aj liturgicky. Hlavným celebrantom bol kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Homíliu v talianskom jazyku predniesol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Pri sv. omši koncelebrovali aj emeritný prefekt Kongregácie pre zasvätený život, slovinský kardinál Franc Rodé, prešovský pomocný biskup Milan Lach, SJ a mnohí predstavení rehoľných komunít a kolégií v Ríme. Slávnosť hudobne doprevádzal Katedrálny zbor z Nitry. Prítomných predstaviteľov cirkevného a kultúrneho života jednotlivých krajín na slávnosti privítal rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda Pavol Zvara. Slovensko reprezentovali obaja veľvyslanci sídliaci v Ríme, veľvyslanec pri Svätej stolici Peter Sopko a veľvyslanec v Taliansku Ján Šoth, ako aj riaditeľ Slovenského kultúrneho inštitútu v Ríme Peter Dvorský. Po svätej omši celé zhromaždenie za spevu litánií zostúpilo v procesii so zažatými sviecami do podzemia baziliky uctiť si sv. Cyrila pri jeho hrobe.

fotogaléria zo slávnosti

homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa

Download:

☑ správa

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Pápežskom slovenskom kolégiu

2017-02-12 ✑ Barlaš Jozef

V nedeľu 12. februára sa v Pápežskom slovenskom kolégiu konala slávnosť sv. Cyrila a Metoda, ktorým je kolégium a jeho kaplnka zasvätená. Slávnosť patrónov je zároveň dňom, kedy sa môžu stretnúť Slováci žijúci v Ríme. Svätej omši predsedal arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Ako čestní hostia boli prítomní kardinál Jozef Tomko, veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Peter Sopko s manželkou a veľvyslanec Slovenskej republiky pri Talianskej republike Ján Šoth. Koncelebrovalo niekoľko desiatok slovenských kňazov latinského i východného obradu, prítomné boli rehoľné sestry z viacerých kongregácií. O hudobnú stránku liturgie sa postaral Nitriansky katedrálny zbor pod vedením Mgr. Vladimíra Kopca. Po skončení liturgického slávenia nasledovalo neformálne stretnutie všetkých zúčastnených, kde pri agapé, ktoré pripravili sestry satmárky, čiže Milosrdné sestry sv. Vincenta pôsobiace v kolégiu.

fotogaléria zo slávnosti

homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa

Download:

☑ správa

Nový rektor Pápežského slovenského kolégia v Ríme prevzal svoj úrad

2017-01-21 ✑ Majtán Ľubomír

Pri príležitosti inaugurácie nového rektora Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme Pavla Zvaru sa v sobotu, 21. januára 2017 slávila na pôde kolégia a ústavu svätá omša. Kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorý predsedal liturgii, vo svojej homílii vyzdvihol dôležitosť histórie kolégia a ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý si počas viac ako 50 rokov svojej existencie vybudoval dobré meno ako na úrovni cirkevnej, tak i spoločenskej. Naznačil i budúce úlohy nielen samotného domu, ale aj katolíkov doma, či vo svete. V závere poprial novému rektorovi vytrvalosť pokračovať v budovaní prostredia, ktoré v minulosti spájalo slovenských veriacich so svojou domovinou, s prianím, aby tak pokračovalo i do budúcna.
Medzi hosťami boli prítomní viacerí slovenskí biskupi: Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska, žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis, bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý je zodpovedný za pastoráciu Slovákov v zahraničí, i Mons. Gino Reali, biskup diecézy Porto-Santa Rufina, na území ktorej sa nachádza i Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda.
Stretnutia sa zúčastnili aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Peter Sopko, veľvyslanec Slovenskej republiky v Taliansku Ján Šoth, členovia diplomatického zboru a ďalší zamestnanci ambasád.
Na prevzatí úradu nového rektora boli prítomní rektori niektorých pápežských kolégií v Ríme: rektor Pápežského biblického inštitútu Michael Kolarčík SJ spolu s dekanom Teologickej fakulty spomínaného inštitútu Petrom Dubovským SJ, rektori Kolégia Germanicum et Hungaricum, Pápežského českého kolégia Nepomucenum, i Maďarského inštitútu. Koncelebrovali aj diecézni a rehoľní kňazi študujúci alebo pôsobiaci v Ríme alebo v Rímskej kúrii.
Pavol Zvara je kňazom Žilinskej diecézy. Postgraduálne štúdiá absolvoval na Pápežskom aténeu sv. Anzelma v Ríme a doktorát získal na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. V minulosti pôsobil ako vicerektor a prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Za rektora Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme bol zvolený na 84. plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska na Donovaloch 15-16. júna 2016.
fotogaléria

Download:

☑ správa

Slávnostná večera v závere roka

2016-12-10 ✑ Barlaš Jozef

Blížiace sa Vianoce a s nimi spojené prázdniny na univerzitách vytvárajú pre obyvateľov Pápežského kolégia možnosť ísť počas sviatkov domov na Slovensko. Predtým, než sa celé spoločenstvo rozíde sme sa preto zišli na spoločnej slávnostnej večeri v závere roka. Jej cieľom bolo spoločne sa stretnúť, reflektovať čas uplynulého roka a hlavne vyjadriť vzájomnú vďačnosť každému, kto v kolégiu pracuje pre dobro ostatných.

Download:

☑ správa

Duchovná obnova II.

2016-12-03 ✑ Barlaš Jozef

Adventné obdobie ponúka veľa možností pre reflexiu, vnútorné stíšenie a modlitbu. Je tiež vhodným časom pre duchovnú obnovu kňazov študentov Pápežského kolégia. Po prvý krát ňou sprevádzal P. Lucián M. Bogucki, OFMConv., niekdajší predstavený Rehole menších bratov konventuálov (minoritov) na Slovensku a momentálne už tretí rok jeden zo spovedníkov v Bazilike sv. Petra v Ríme. V úvahe upriamil pozornosť zúčastnených kňazov na význam spoločenstva, v ktorom je každý povolaný žiť. Pozval k budovaniu zodpovednosti za druhých, všímaniu si pozitívnych vlastností, prejavovaniu pochopenia, pozornosti, ale aj odpustenia. Na druhej strane vyzval k zbavovaniu sa predsudkov a necitlivosti.

Download:

☑ správa

Návšteva cintorína na slávnosť Všetkých Svätých

2016-11-01 ✑ Barlaš Jozef

Na slávnosť Všetkých svätých obyvatelia Pápežského slovenského kolégia navštívili rímsky cintorín Prima Porta, kde sa zúčastnili na modlitbovej pobožnosti vyjadrujúcej kresťanskú vieru a nádej vzhľadom na večnosť. Pri modlitbe na príhovor všetkých svätých prosili o prijatie do spoločenstva oslávenej Cirkvi pre všetkých zosnulých, zvlášť pre pochovaných na tomto cintoríne. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda má na cintoríne Prima Porta hrobky, v ktorých sú pochovaní jednak bývalí obyvatelia ústavu, ako aj viacerí kňazi, rehoľníci, rehoľnice a laici, ktorých život bol rôznym spôsobom spojený so Slovenským ústavom.

Download:

☑ správa

Veni Sancte 2016/2017

2016-10-15 ✑ Barlaš Jozef

Duchovnou obnovou a svätou omšou k Duchu Svätému sa 15.10.2016 slávnostne začal akademický rok 2016/2017 pre obyvateľov Pápežského slovenského kolégia v Ríme. Sláveniu a obnove predsedal nový rektor kolégia dp. Pavol Zvara. Vo svojom príhovore upriamil pozornosť kňazov študentov na hodnotu času a jeho zmysluplné využitie – dať zmysel každej hodine dňa – obzvlášť, čo sa týka naplnenia času rozhovorom s Bohom v modlitbe. Slávnostné vzývanie Ducha Svätého počas slávenia Eucharistie bolo reálnym naplnením tejto výzvy prednesením prosieb o Jeho dary pre nastávajúci akademický rok.

Download:

☑ správa

Prezident Andrej Kiska v kolégiu

2016-09-29 ✑ Majtán Ľubomír

V rámci oficiálnej návštevy Talianskej republiky prezident Andrej Kiska navštívil 29. septembra 2016 Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v sprievode ministra kultúry Marka Maďariča, veľvyslanca Slovenskej republiky v Taliansku Jána Šotha a veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Petra Sopka. Delegáciu ústavných činiteľov privítal rektor kolégia Pavol Zvara a vicerektor Marek Haratim spolu s kňazmi študujúcimi na rímskych univerzitách, rehoľnými sestrami a priateľmi kolégia. Po krátkom predstavení histórie domu a Slovákov vo Večnom meste, nasledoval zápis prezidenta do Pamätnej knihy domu a krátka recepcia. Stretnutia sa zúčastnili aj kardinál Jozef Tomko, arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, bratislavský arcibiskup-metropolita Stanislav Zvolenský, spišský biskup Štefan Sečka a kňazi z farností, ktoré zapožičali pamiatky pri príležitosti výstavy gotického umenia s názvom Poklady zo Slovenska, ktorá sa v týchto dňoch otvára v Ríme za účasti prezidentov Slovenskej republiky a Talianskej republiky, pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ.

Download:

☑ správa

Nový rektor Pápežského kolégia

2016-06-16 ✑ Fogaš Peter

V dňoch 14.-16. júna 2016 prebehlo na Donovaloch 84. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska. Jedným z bodov programu bola voľba nového rektora Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Biskupi schválili kandidáta, ktorého ponúknu Kongregácii pre klérus na menovanie za rektora. Stal sa ním ThDr. Pavol Zvara, PhD., kňaz Žilinskej diecézy, ktorý v Ríme študoval na Pápežskom ateneu sv. Anzelma. Biskupi zároveň poďakovali za službu odchádzajúcemu rektorovi Mons. Vladmírovi Stahovcovi, ktorý svoju funkciu zastával dve volebné obdobia v rokoch 2004-2016.

Download:

☑ správa

Te Deum 2015/2016

2016-06-04 ✑ Fogaš Peter

Dňa 4. júna 2016 sa kňazi Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda zúčastnili na poslednej duchovnej obnove v končiacom sa akademickom roku. Opäť sa im prihovoril lazarista p. Stanislav Zonták. Obnova vyvrcholila svätou omšou Te Deum v kaplnke kolégia, pri ktorej kňazi ďakovali za všetky dobrodenia školského roka 2015/2016.

Download:

☑ správa

Obhajoba doktorátu Martina Kramaru

2015-12-05 ✑ Fogaš Peter

V piatok 4. decembra bývalý obyvateľ Pápežského slovenského kolégia Martin Kramara obhájil svoju doktorskú prácu Proposal of a Communication Plan for the Pontifical Academy for Life. Kňaz Žilinskej diecézy týmto dokončil svoje štúdia na Pápežskej univerzite Svätého Kríža. Srdečne blahoželáme.

Download:

☑ správa

Ukončenie návštevy Ad limina v Pápežskom slovenskom kolégiu

2015-11-18 ✑ Fogaš Peter

V sobotu 14. októbra ukončili slovenskí biskupi návštevu Ad limina apostolorum svätou omšou v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda. Liturgii predsedal kardinál Jozef Tomko. Ponúkame text jeho homílie:
Otcovia a bratia biskupi, drahí veriaci!

Nachádzame sa v kaplnke - v srdci Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda. Naši apoštoli sú tu vyobrazení so zástupom mladíkov, ktorí sa pripravujú na kňazstvo. Ten Ústav sme budovali ako most medzi Slovenskom a Rímom a takým ho chceme mať. Bratia zo Solúna prišli k našim otcom v deviatom storočí. Ako sa pripravili na svoju misiu k Slovanom?. Čo bolo tajomstvom ich trvalého úspechu? Čo si máme strážiť ako to vzácne „dedičstvo otcov“ my Slováci, kňazi a špecificky vy biskupi na Slovensku?. Dedičstvo otcov je zaiste Kristova viera a jednota v Cirkvi. Aká má byť jednota medzi biskupmi, čo znamená „communio – collegialitas“, ktoré ste si tu u Petra obnovili? Také a podobné otázky sa tu núkajú. Koncil je nám vždy na pomoci.

1. Sollicitudo omnium ecclesiarum
Dekrét o kňazskom účinkovaní a živote „Presbyterorum Ordinis“ silnými a jasnými výrazmi v 10. hlave prehlasuje: „Duchovný dar, ktorý prijali kňazi pri vysviacke, ich nepripravuje na dajaké obmedzené a zúžené poslanie, ale na veľmi rozsiahle a všeobecné spasiteľné poslanie «až po kraj sveta» (Sk 1,8), pretože každá kňazská práca má účasť na univerzálnom rozsahu toho poslania, ktoré Kristus zveril apoštolom.... Nech teda kňazi nezabúdajú, že starosť o všetky cirkvi má byť vecou ich srdca.“ O koľko viac to platí o biskupovi. Prijatím sviatostnej vysviacky sa biskup stáva členom biskupského zboru, čiže kolégia. Ako taký má účasť aj na zodpovednosti a moci nad univerzálnou Cirkvou. Ako to širšie vysvetľuje koncil, "jednotliví biskupi, ktorí stoja na čele miestnych cirkví, vykonávajú svoju pastorálnu právomoc nad tou čiastkou ľudu Božieho, ktorá im je zverená. Ale nakoľko sú údmi biskupského kolégia a zákonitými nástupcami Apoštolov, je každý z nich povinný z ustanovenia a príkazu Kristovho starať sa o celú Cirkev. Veď všetci biskupi majú napomáhať a brániť jednotu viery a spoločnú disciplínu celej Cirkvi, učiť veriacich láske k celému tajomnému Telu Kristovmu, najmä k chudobným a trpiacim údom, a k tým, čo sú prenasledovaní pre spravodlivosť (porov. Mt 5,10), a konečne podporovať všetky celocirkevné podujatia, zvlášť aby sa viera šírila a všetci ľudia sa dostali k svetlu plnej pravdy“ (LG 23).

2. Collegialitas
Biskupská vysviacka má teda také ďalekosiahle a pritom sviatostné, sakramentálne dôsledky. To je „gratia sacramentalis“, duchovný dar, vlastný pre túto sviatosť. A tak je duchovným darom aj collegialitas, (o ktorej hovorí 2. vatikánsky koncil), lebo je akoby samočinným ovocím biskupskej vysviacky a nie výsledkom nejakej viac menej diplomatickej alebo organizačnej dohody. Ide tu o zväzky, ktoré majú pôvod v Kristovi, ktorý ich rozdáva silou Ducha Sv. pri vysviacke. Takto chápaná kolegiálnosť predpokladá jestvovanie istého „ducha kolegiálnosti“ alebo „kolegiálneho spolucítenia“. Tak by som preložil latinský výraz „affectus collegialis“, ktorý používa konštitúcia „Lumen gentium“ (č. 21) a ktorý náš Polčin prekladá ako „pocit kolegiálnosti“. Toto "spolucítenie" alebo „duch“ vedie, podľa koncilového dokumentu k užšej spolupráci a spoločenstvu medzi cirkvami (diecézami), najmä "medzi tými bližšími". Ako spoločenstvo (communio), tak aj „affectus collegialis“ nie je "akýsi neurčitý cit, ale organická skutočnosť, ktorá si vyžaduje i právnu formu, no zároveň ju oživuje láska" (LG, Nota praevia, 2). Preto „kolegiálny duch“ (affectus) núti biskupov, aby pestovali medzi sebou užšie zväzky bratskej lásky a je zároveň duchovným a psychologickým popudom, aby vytvorili a živili aj konkrétne organizačné útvary. Dnes sú to najmä biskupské konferencie a celosvetová Synoda biskupov. Tieto konkrétne formy a inštitúcie sa živia kolegiálnym duchom a spolucítením, ktoré biskupi majú ontologicky vpísané a vtlačené do duše silou Ducha pri biskupskom svätení. (Ja mám zo svojej vysviacky v Sixtínskej kaplnke fotografiu, ako mi Sv. Otec vkladá ruky, ako keby mi vtláčal do duše práve toho Ducha). Na týchto teologických skutočnostiach musíme my, biskupi, budovať svoju bratskú jednotu. Keď ide o kňazov, koncil spomína „sviatostné bratstvo“, ktoré viaže kňazov. „Affectus collegialis“ biskupov zaiste zahrňuje toto „sviatostné bratstvo“, ale ho aj prevyšuje a pridáva nám ďalšie „duchovné dary“, ktoré musíme uviesť do života v našich vzájomných stykoch a prejaviť ich srdečnosťou, úprimnosťou, vzájomnou úctou a pozornosťou, otvorenosťou a hľadaním jednoty a spoločného dobra aj pri rôznosti názorov. Tento duch spolucítenia má oživovať biskupskú konferenciu, ale aj bežné styky medzi biskupmi.

3. Biskupská konferencia
Veľa príležitosti k praktizovaniu kolegiálneho ducha medzi biskupmi dáva každodenný život, ľahké možnosti rýchleho spojenia (autá, telefón), ale najmä schôdze Biskupskej konferencie. Dnes už máme presne uzákonenú jej definíciu: podľa Kódexu je to konferencia biskupov, teda nie poradcov, ani expertov, ani laikov, ani kňazov. Tých treba vypočuť, keď je to potrebné, ale rozhodovať majú biskupi. Je to inštitúcia prevažne pastoračná, ktorá môže mať v presne vymedzených hraniciach a prípadoch zákonodarnú moc. Cieľ je čím lepšie spoločné plnenie pastoračných úloh pre spoločné dobro, ktoré Cirkev poskytuje. To predpokladá úzku spoluprácu, súhlas, zosúladenie rôznych mienok. Sila biskupskej konferencie je v jednote. Tú nemožno naložiť, ale treba k nej smerovať dialógom. Preto by bolo nesprávne, aby niekto vypracoval text a potom žiadal iba telefonický súhlas. Tam by chýbal kolegiálny dialóg vlastný biskupskej konferencii. Kolegiálny duch si vyžaduje zachovanie určitých pravidiel, čiže rešpektovať rokovací poriadok. My, biskupi sme často veľkí rečníci a kazatelia, potrebujeme trošku anglosaskej disciplíny a trpezlivosti. Tak je azda dialóg dlhší o nejakú chvíľu, ale všetci vedia, že mohli dokonale vyložiť svoje dôvody. Tak dosiahnu ľahšie jednotu. Každý potom bráni a uplatňuje spoločné rozhodnutie bez kritiky a mrmľania poza chrbát. Aby samotná konferencia dobre fungovala, potrebuje dobrý sekretariát, dobrú prípravu a plánovanie, ako aj účinné a ohľaduplné riadenie zasadaní.

4. Cirkevné provincie a metropoliti
Nový Kódex kanonického práva trochu zosilnil postavenie cirkevnej provincie, „aby sa podľa osobných a miestnych okolností napomáhala spoločná pastoračná činnosť rozličných susedných diecéz a aby sa vhodnejšie rozvíjali vzájomné vzťahy medzi diecéznymi biskupmi“ (kán. 431, §1). Metropoliti majú byť znakom bratstva a kolegiality medzi sufragánmi a povzbudzovať, aby sa rozvíjala pastoračná spolupráca (pozri kan.436)

5. Iné služby
Dnes majú biskupi slúžiť veriacim, ale aj celej spoločnosti tak vo vlastnom štáte ako aj na širšom poli. Ide o prirodzené a o ľudské práva, o otázky, ktoré by sa dali zhrnúť pod názov „justitia et pax“. Cirkev je podľa Koncilu „sviatosťou čiže znakom a prostriedkom dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudského pokolenia“ (LG,1), a podľa Pavla VI. je „znalkyňou ľudskosti“ („esperta in umanitá“). Má teda prinášať svetlo a ducha evanjelia do základných ľudských problémov. Dnes už máme dosť prehĺbené sociálne učenie Cirkvi a Sv. Stolica neustále vydáva nové smernice k problémom našej doby. Biskupi ich majú sledovať, študovať a uplatňovať, najmä keď ide o práva slabých a chudobných. S tým je spojená celá problematika pomeru biskupov k „spoločnosti“, najmä k civilnej vrchnosti, k vláde, k politike a k politickým stranám, ku kultúre. Je to citlivé pole a treba sa vedieť na ňom správne pohybovať. Smernice a skúsenosť nechýbajú. Robíme naozaj všetko, aby sme slúžili duchom evanjelia politikom, kultúrnym a vedeckým pracovníkom, hospodárskym činiteľom, mládeži? Viacerí laici by radi videli vašu živšiu prítomnosť. Život v spoločnosti sa nezaobíde bez používania masmédií, ktoré sú zväčša v rukách štátu alebo silných finančných skupín. Ako na ne vplývať? Vážne kroky sa spravili na Slovensku na poli ekumenizmu vzhľadom na pravoslávnych a na evanjelikov. Mení sa atmosféra. Treba však v nej dôsledne pokračovať. Otvorenosť hraníc prináša otvorenosť na svetové misie, aj na „svet“ vôbec. Máte väčšie styky, aj internetom svet prichádza k vám. Dnes nemožno žiť v ulite. Treba pestovať základné cudzie jazyky, a to počnúc už od seminára a od cirkevných škôl. Najväčšie rozvinutie kolegiálnosti je práve na misijnom poli, ktoré je nesmierne široké.

Otcovia a bratia biskupi, prajeme vám, aby vás sprevádzal domov duch Cyrila a Metoda, duch úprimnej bratskej kolegiality. Nezabúdajte, že v Ríme máte svoj Ústav, toto kolégium, ktoré je pápežské, ale je zároveň (a povedal by som predovšetkým!) vaše. Nech aj táto návšteva posilni a oteplí tieto vzájomné vzťahy úprimnej spolupatričnosti. Nech vás i nás sprevádza naša Sedembolestná Patrónka ako aj sv. Cyril a Metod.

Fotografie zo slávnosti môžete nájst na stránke TKKBS.

Download:

☑ správa

Veni Sancte 2015

2015-10-21 ✑ Fogaš Peter

Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme oslávilo začiatok nového akademického roka svätou omšou k Duchu Svätému 21. októbra 2015. Liturgii o 19.00 predsedal bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Okrem kňazov študentov a predstavených kolégia sa na Veni Sancte zúčastnili slovenskí veriaci z farnosti Predmier, vykonávajúci si púť vo Svätom meste, sprevádzaní viacerými kňazmi. Predseda Konferencie biskupov Slovenska si vyhradil čas na túto slávnosť napriek účasti na biskupskej synode, ktorá v sa prebiehajúcom týždni blíži ku svojmu ukončeniu. Vo svojej homílii nadviazal na slová apoštola Pavla veriacim v Ríme – ktorými v danom momente boli všetci prítomní – z bohoslužby slova: „oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych“ (Rim 6,12). Rektor kolégia Mons. Vladimír Stahovec študentom poprial otvorenosť voči pôsobeniu Ducha Svätého nielen pri plnení si študentských povinností, ale takisto v celkovom prežívaní každodenných udalostí.

Download:

☑ správa

Te Deum v kolégiu

2015-05-30 ✑ Fogaš Peter

Dňa 30. mája 2015 sa v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda uskutočnila slávnostná omša Te Deum pri príležitosti blížiaceho sa konca akademického roka 2014/2015. Celebrácii predsedal a homíliu predniesol súčasný rektor Pápežského biblického inštitútu v Ríme o. Michael F. Kolarcik. Kanadský jezuita so slovenskými koreňmi si spomenul aj na šesťdesiate roky, kedy v našom dome patril medzi prvých študentov práve vzniknutého saleziánskeho gymnázia. Vo svojom príhovore vyzval prítomných kňazov študentov, aby Bohu vo svätej omši nanovo odovzdali to, čo od neho v uplynulom roku prijali. Zdôraznil, že múdrosť, ktorú svojím štúdiom načerpávame, nemôžeme nikdy považovať za vlastnú zásluhu ale za prekvapujúci dar od Boha.

Download:

☑ správa

Festa dei Santi Cirillo e Metodio / Sviatok svätých Cyrila a Metoda

2015-02-15 ✑ Fogaš Peter

Il 15 febbraio 2015, Pontificio collegio slovacco dei Santi Cirillo e Metodio celebrava la Festa dei suoi patroni. La messa solenne nella cappella del collegio è stata presieduta da Mons. Gino Reali, vescovo della Diocesi Porto – Santa Rufina. Con lui concelebrava Mons. Stanislav Stolárik, vescovo ausiliare di Košice. Tra gli ospiti presenti erano Peter Sopko, Ambasciatore della Repubblica Slovacca presso la Santa Sede, Mária Krasnohorská, Ambasciatrice della Repubblica Slovacca in Italia, i numerosi Slovacchi, sia sacerdoti che laici, che vivono Roma, e i fedeli italiani della zona di Castelluccia in cui il collegio si trova. Il motivo dell’assemblea, nelle parole di Mons. Vladimír Stahovec, rettore del collegio, era «ricordare e celebrare i nostri Padri. Meritano questa memoria, perché sono stati proprio i SS. Cirillo e Metodio che nel periodo in cui vissero, hanno seminato i semi della fede – o hanno coltivato quelli già germogliati – nelle nazioni slave, da poco salite sul palco della storia nella parte orientale del continente europeo.» Al termine della celebrazione è stato offerto un rinfresco nel salone del collegio, come occasione per una condivisione amichevole di tutti i partecipanti.

15. februára 2015, Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda slávilo sviatok svojich patrónov. Slávnostnej svätej omši predsedal Mons. Gino Reali, biskup Diecézy Porto - Santa Rufina. Spolu s ním koncelebroval Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup Košickej arcidiecézy. Medzi hosťami boli prítomní Peter Sopko, veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici, Mária Krasnohorská, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Taliansku, ako aj množstvo Slovákov, tak kňazov ako aj laikov, žijúcich v Ríme, a talianskych veriacich z prímestskej časti Castelluccia, v ktorej sa kolégium nachádza. Dôvodom stretnutia, slovami Mons. Vladimíra Stahovca, rektora kolégia, bolo "pamätať a oslavovať našich Otcov. Zaslúžia si našu spomienku, pretože to boli práve svätí Cyril a Metod, ktorí vo svojej dobe zasiali semienka viery - či pestovali tie, ktoré už vyklíčili - v slovanských národoch, ktoré zakrátko povstali na javisko dejín vo východnej časti európskeho kontinentu." Po skončení slávnosti bolo v salóne kolégia ponúknuté pohostenie, ako príležitosť pre priateľské stretnutie všetkých prítomných.

Download:

☑ správa

Veni Sancte 2014

2014-11-08 ✑ Fogaš Peter

V sobotu 8. novembra 2014 sme v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda slávnostne otvorili nový akademický rok. Svätej omši predsedal páter Stanislav Zonták, ktorý nás už druhý rok vedie na pravidelných duchovných obnovách. Tentoraz sme rozmýšlali nad témou Vzťahy s inými: objavenie objektívnej milovaniahodnosti I. V kolégiu sú tento rok ubytovaní pätnásti kňazi-študenti, medzi nim zástupcovia zo všetkých slovenských diecéz. Dvanásti navštevujú na rôznych pápežských univerzitách v Ríme licenciátne kurzy, traja sú internými doktorandmi.

Download:

☑ správa

Nový doktor cirkevných dejín

2014-10-07 ✑ Fogaš Peter

Milan Kerdík, kňaz Rožňavskej diecézy a v rokoch 2008-2014 obyvateľ nášho kolégia, dňa 7. októbra 2014 obhájil svoju doktorskú prácu (Rožňavská diecéza v rokoch 1918-1938 vo svetle Vatikánskych archívov) na Fakulte cirkevných dejín Pápežskej Gregoriánskej univerzity v Ríme, za čo mu prináleží akademický titul HEDr.. Srdečne blahoželáme!

Download:

☑ správa

Navšteva z Konferencie Slovenského kléru v USA

2014-05-29 ✑ Imrich Matúš

Vo štvrtok, 29. mája 2014 naše Kolégium sv. Cyrila a Metoda navštívili Mons. Robert Siffrin, predseda Konferencie Slovenského Kléru (KSK) v USA a zároveň generálny vikár diecézy Youngstown, Ohio, USA (na fotke druhý sprava) a Mons. Peter Polando, člen rady KSK a rektor katedrály tej istej diecézy (prvý sprava).
Táto návšteva bola pre nás veľmi vzácna, pretože drvivá väčšina z nás má štipendiá na svoje štúdiá v Ríme práve od KSK a tak sme im mohli vyjadriť svoje vďaky aj osobne časom stráveným pri spoločnej večeri.
Starí rodičia Mons. Petra Polanda z oboch strán pochádzali z Východného Slovenska a Mons. Robert Siffrin, hoci nemá slovenský pôvod, stal sa veľkým priateľom Slovákov najmä vďaka spolupráci diecézy Youngstown s Košickou arcidiecézou. Dvaja kňazi z nej pochádzajúci už slúžia v tejto americkej diecéze a viacerí bohoslovci tam mali možnosť stráviť nejaký čas a naberať tak skúsenosti zo života cirkvi mimo Slovenska

Download:

☑ správa

Duchovná obnova IV.

2014-04-05 ✑ Fogaš Peter

Kňazi študenti Pápežského kolégia využili pôstne obdobie na ďalšiu duchovnú obnovu, v poradí štvrtú v prebiehajúcom akademickom roku. Počas nej ich sprevádzal lazarista, páter Stanislav Zonták. Spoločne pokračovali v zamýšľaní sa nad schopnosťou milovať a očisťovať svoju lásku k Bohu a k blížnym od zištných či nevedomých negatívnych záujmov.

Download:

☑ správa

Kardinál Tomko oslávil významné jubileá v Pápežskom slovenskom kolégiu

2014-03-16 ✑ Fogaš Peter

„Vďaka za všetko, čo robíte pre Slovákov a pre Cirkev. Veľa ste dostali, veľa dávate,“ takto sa prihovoril Marek Haratim, vicerektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda, jubilujúcemu kardinálovi Jozefovi Tomkovi, ktorý v nedeľu 16. marca 2014 so Slovákmi žijúcimi v Ríme oslávil svojich deväťdesiat rokov života a šesťdesiatpäť rokov kňazstva. Na pôde kolégia sa zišli zástupcovia slovenského a českého diplomatického zboru, významné osobnosti cirkevného a kultúrneho života, štyri desiatky kňazov a mnoho Slovákov z radov laikov.

Kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, si životné jubileum pripomenul najprv svätou omšou a následne recepciou. Slovákom a Čechom v homílii adresoval ďakovné slová za ich prítomnosť na eucharistickej slávnosti, ktorou chcel „Všemohúcemu Bohu poďakovať za všetky dary“, ktoré mu „v živote hojne udelil“. Spomenul si aj na mnohých ľudí, ktorí mu počas neho nejakým spôsobom prejavili pomoc.

Vicerektor Haratim v závere svätej omše predniesol v mene všetkých prítomných poďakovanie kardinálovi Tomkovi za „príklad pevnej viery, vernosti Matke Cirkvi a pravej národnej hrdosti“. Pripomenul aj jeho ústrednú úlohu pri budovaní Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda, ktorý minulý rok oslávil 50. výročie svojho založenia. Ako povedal, aj to bol jeden z výsledkov kardinálových „snáh o rozširovanie odkazu svätých Cyrila a Metoda“. V závere jubilantovi poprial, aby u neho aj naďalej rástla „viera v Boha, láska k Cirkvi a národná hrdosť“.

Po svätej omši nasledovala recepcia, počas ktorej kardinálovi Tomkovi zaspieval aj operný spevák Peter Dvorský, súčasný riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme, a nechýbali ani osobné gratulácie viacerých prítomných.

Vatikánsky rozhlas

Download:

☑ oznam

Jubileum kardinála Jozefa Tomka

2014-03-03 ✑ Majtán Ľubomír

Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme vás srdečne pozýva na slávnostnú svätú omšu v nedeľu 16. marca 2014 o 17.00 hod. v kaplnke sv. Cyrila a Metoda ktorú bude celebrovať J.Em. Jozef kardinál Tomko pri príležitosti 90 rokov života a 65 rokov kňazstva.
Po skončení sv. omše vás pozývame na slávnostnú recepciu.

Download:

☑ správa

Duchovná obnova III.

2014-01-25 ✑ Fogaš Peter

Kňazi bývajúci v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda sa po tretíkrát v akademickom roku 2013/2014 stretli na sobotnej duchovnej obnove. Exercitátor, páter Stanislav Zonták, ich viedol zamýšľaním sa nad vlastným povolaním v téme Sloboda voliť si a zriekať sa z lásky. Slobodu v nej - okrem iného - predstavil ako "možnosť byť tým, čím sme povolaní byť..., slobodný som vtedy, keď milujem to, čím som a keď som na svojom povolaní závislý". Študentom pápežských univerzít v Ríme v nasledujúcom týždni začína skúškové obdobie.

Download:

☑ správa

Anticipovaná štedrá večera

2013-12-12 ✑ Fogaš Peter

V predvečer sviatku sv. Lucie sme v Pápežskom slovenskom kolégiu slávili tzv. „anticipovanú štedrú večeru“. Keďže postupne sa priestory nášho domu vyprázdnia, aby väčšina jeho obyvateľov mohla stráviť Vianoce v kruhu najbližších v našej domovine, už tradične sme kapustnicu ochutnali dva týždne vopred. Nechýbal zemiakový šalát, ryba, oblátky s medom, ani symbolická koleda či výzva pána rektora k vzájomnému odpusteniu. Ďaleko od svojich pokrvných príbuzných tvoríme jednu rodinu tu – nech si dobré vzťahy prenesieme aj do Nového roku!

Download:

☑ správa

Duchovná obnova II.

2013-11-30 ✑ Fogaš Peter

Posledný deň liturgického roka sa kňazi Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda zúčastnili na druhej duchovnej obnove v prebiehajúcom akademickom roku. ThLic. Stanislav Zonták počas nej pokračoval v téme Schopnosť milovať a presvedčenie o tom, že sme milovaní. „Každý človek prichádza na svet s materiálom, ktorý je neusporiadaný. Jeden z nás ho dostal do vienka viac, iný menej. Našou úlohou je počas svojho života z tohto materiálu stavať. Zaujímavé je to, že aj z mála sa dá postaviť krásna stavba a z množstva môžeme vybudovať ošklivú atrapu. A na budovanie sa dá využiť všetko...,“ povedal vo svojej prednáške exercitátor. Túto úlohu sa nám podarí plniť vtedy, čím viac budeme schopní milovať nezištne a čím viac budeme v sebe odhaľovať a odstraňovať prekážky, ktoré nám v skutočnej láske bránia. Počas slávnostných vešpier na záver duchovnej obnovy boli požehnané adventné sviece, ktoré v kaplnke a na izbách budú upriamovať našu pozornosť na vnútornú prípravu pred sviatkami Narodenia Pána.

Download:

☑ správa

Požehnanie Svätého Otca pre Slovenské kolégium i pre celý slovenský národ

2013-11-18 ✑ Fogaš Peter

Pri príležitosti osláv 50. výročia založenia Slovenského ústavu v Ríme Arcibiskup Beniamino Stella, prefekt kongregácie pre klérus, odovzdal rektorovi Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda Mons. Vladimírovi Stahovcovi pozdrav a požehnanie Svätého Otca, ktoré prostredníctvom Štátneho sekretariátu zaslal pre všetkých prítomných na slávnosti, ale aj pre "celý drahý slovenský národ". Preklad talianskeho pozdravu prinášame v plnom znení:

Jeho Excelencii Beniaminovi Stellovi Prefektovi Kongregácie pre klérus

Pri príležitosti 50. výročia založenia Ústavu Sv. Cyrila a Metoda v Ríme, blahoslaveným Jánom Pavlom II. povýšeného na Pápežské kolégium v súvislosti s Veľkým jubileom, keď cirkevné spoločenstvo na Slovensku oslavuje 1150 rokov evanjelizácie svätými bratmi zo Solúna, Najvyšší Veľkňaz František sa duchovne zúčastňuje na spoločnej radosti a v spomienke prináša svoje blahoželania, vyjadrujúc živé ocenenie za veľkodušnú a bohatú prácu počas mnohých rokov vo formácii kňazov v srdci Katolíckej Cirkvi, blízko sídla nástupcu apoštola Petra. Jeho Svätosť pripomína, že pri tejto radostnej oslave je vhodné obnoviť duchovný zápal a predsavzatia stálej vernosti Kristovi a lásky k Cirkvi, a keď žiada vytrvalosť v modlitbe za jeho Petrovu službu, zároveň zvoláva hojnosť darov Ducha Božieho, aby táto starostlivá ustanovizeň mohla pokračovať vo svojom vzácnom diele pre rast cirkevného spoločenstva a občianskej spoločnosti. S týmito želaniami Svätý Otec zvoláva nebeskú ochranu Panny Márie a svätých Cyrila a Metoda a z celého srdca udeľuje Vašej Excelencii, Mons. Vladimírovi Stahovcovi, rektorovi Kolégia, biskupom, prítomným kňazom a všetkým účastným eucharistickej slávnosti láskavé apoštolské požehnanie, ktoré veľmi rád rozširuje na celý drahý slovenský národ.

Arcibiskup Pietro Parolin Štátny sekretár Jeho Svätosti Vatikán, 17. novembra 2013

Preklad: Marek Haratim, vicerektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme

TKKBS

Download:

☑ správa

50. výročie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda

2013-11-17 ✑ Fogaš Peter

Slovenskí aj talianski veriaci si nedeľu 17. novembra v kaplnke Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme pripomenuli 50. výročie založenia Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. Ďakovnú svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval arcibiskup Beniamino Stella, prefekt Kongregácie pre klérus. Spolu s ním Eucharistiu slávili aj Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita, Mons. Gino Reali, biskup miestnej diecézy Porto Santa Rufina, Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup košickej arcidiecézy a Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, ktorý je delegátom Konferencie biskupov Slovenska pre Pápežské slovenské kolégium v Ríme. Medzi prítomnými hosťami sa na slávnosti zúčastnili veľvyslanec Slovenska pri Svätej stolici Peter Sopko a veľvyslankyňa Slovenska pri Talianskej republike Mária Krasnohorská.

Rektor Pápežského kolégia Mons. Vladimír Stahovec na úvod slávnosti privítal hostí, na čele s kardinálom Jozefom Tomkom, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúžil o realizáciu myšlienky vybudovania Slovenského ústavu a kolégia. Mons. Stahovec vyzdvihol, že oslava sa koná v kontexte 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a 50 rokov existencie Slovenského ústavu v Ríme do tohto jubilea intenzívne zapadá. Rektor pripomenul, že všetci Slováci, ktorí v Ústave žili a pracovali, venovali svoje úsilie jednému hlavnému cieľu: duchovnému a náboženskému dobru slovenského ľudu.

Prefekt Kongregácie pre klérus Mons. Beniamino Stella v homílii vyzdvihol, že Ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme bol postavený vďaka zbožnosti a obetám veľkého množstva slovenských veriacich žijúcich po celom svete. “Súčasťou dejín tohto kolégia sú tiež životy kňazov a biskupov, ktorí pracovali v tichu a v obete, neraz však aj v utrpení a ponížení: pracovali inšpirovaní Bohom a evanjeliom.” Mons. Stella vyjadril presvedčenie, že je dôležité pripomínať si históriu Slovenského ústavu, pretože je obrazom kresťanského života a kresťanskej svätosti, v centre ktorej majú svoje podstatné miesto kríž a obeta. “Bez obety v kresťanskom živote a bez kríža neexistuje duchovná plodnosť. Pán používa naše talenty pre svoje diela, ale ak sú to len ľudské talenty, ktoré sa neinšpirujú vierou, nestačí to. Ľudské diela sa pomíňajú, ba niekedy aj rúcajú. Ale práve čnosť a svätosť života je to, čo sa páči Bohu.” Mons. Stella prítomných vyzval nasledovať príklad obetavosti a svätosti viditeľný v živote mnohých kňazov a veriacich, ktorých životy sa spojili s históriou Pápežského slovenského ústavu v Ríme.

Prítomným hosťom sa prihovoril aj Mons. Gino Reali, biskup diecézy Porto Santa Rufina, na území ktorej je Ústav sv. Cyrila a Metoda postavený. Kňazom bývajúcim v kolégiu vyjadril svoju vďačnosť za pastoračné pôsobenie v diecéze a vyzdvihol tiež vplyv osobností, ktoré v ústave žili a pracovali v minulosti, predovšetkým biskupov Štefana Vrableca a Dominika Hrušovského.

Na záver slávnosti vyjadril Slovenskému ústavu svoju vďaku a podporu aj predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. Bratislavský arcibiskup-metropolita zároveň prečítal pozdravný list, ktorý v mene Svätého Otca na slávnosť zaslal vatikánsky štátny sekretár Mons. Pietro Parolin. Svätý Otec František v ňom vyjadril želanie, aby Pápežský slovenský ústav “pokračoval vo vzácnom diele pre dobro a rast cirkevného spoločenstva, ale aj občianskej spoločnosti” a všetkým prítomným poslal svoje apoštolské požehnanie.

(Zdroj: TKKBS)

Download:

☑ správa

Pamiatka zosnulých

2013-11-05 ✑ Haratim Marek

Spoločenstvo v Pápežskom slovenskom kolégiu si v predvečer Spomienky na všetkých verných zosnulých – na Slávnosť Všetkých svätých urobilo už tradičný výjazd na neďaleký cintorín Prima Porta. Pobožnosťou na cintoríne si pripomenuli túto spomienku a modlitbu venovali aj tým, ktorí sú pochovaní na cintoríne Prima Porta.
Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda má na tomto rímskom cintoríne hrobky, v ktorých sú pochovaní bývalí obyvatelia – na čele s prvým rektorom Ústavu Mons. Š. Náhalkom. Okrem neho tu očakávajú Vzkriesenie viacerí kňazi, rehoľníci, rehoľnice i laici, ktorých život bol rôznym spôsobom spätý so Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda. Modlitieb sa tradične zúčastnil aj o. kardinál J. Tomko, ktorý je živým pamätníkom na mnohých, ktorí sú na cintoríne pochovaní.

Download:

☑ správa

Začiatok akademického roka 2013/2014

2013-10-26 ✑ Majtán Ľubomír

V sobotu 26. októbra slovenskí kňazi-študenti, ktorí bývajú v kolégiu, slávnostne otvorili nový akademický rok. Svätej omši (Veni Sancte) predsedal ThLic. Stanislav Zonták z rehole vincentínov. Prítomných veriacich povzbudil k dôvere v Boha-záhradníka, ktorý dáva druhú šancu i „neúrodnému“ figovníku.
Pred svätou omšou sa páter Zonták stretol s kňazmi počas duchovnej obnovy, ktorú viedol v duchu zastavenia sa a zamyslenia sa nad Božou a ľudskou láskou, nad odkrývaním vnútra človeka, jeho minulosti a liečenia spomienok.

Download:

☑ Správa

Peter Lizák a Peter Sopko navštívili Slovenské kolégium

2013-10-15 ✑ Haratim Marek

Kolégium sv. Cyrila a Metoda navštívil v nedeľu 13. októbra riaditeľ Odboru analýz a plánovania MZV JUDr. Peter Lizák. Sprevádzal ho veľvyslanec SR pri Svätej Stolici J.Ex. Peter Sopko. Obidvoch hostí privítal rektor kolégia Mons. Vladimír Stahovec. Hostia sa zúčastnili sv.omše v talianskom jazyku: po nej im rektor porozprával o jubileu, ktoré v tomto roku slávime. Predstavil im krátku históriu Slovenského ústavu, jeho aktivity v čase totalitného režimu a nezastupiteľnú úlohu, ktorú Slovenský ústav zohral v živote Slovákov doma i v zahraničí počas uplynulých 50 rokov jeho existencie. Hostia sa živo zaujímali o život obyvateľov kolégia v súčasnosti. V debate si vymenili názory na život Cirkvi doma i v Ríme. Pri nedeľnom obede, na ktorom sa zúčastnil aj J.Em. J. kardinál Tomko, hostia pozdravili aj prítomných kňazov – študentov. Tí využili prítomnosť oboch diplomatov a v diskusii sa zaujímali o spoločensko – politické dianie a aktuálne otázky slovenskej a európskej politiky. Peter Lizák na záver vyjadril nádej, že vďaka kňazom študujúcim v Ríme bude pokračovať práca PSK SCM v prospech Cirkvi na Slovensku.

Download:

☑ Správa

Minister zahraničných vecí ocenil Pápežský slovenský ústav v Ríme

2013-09-12 ✑ Kramara Martin

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák prijal 12. septembra 2013 rektora Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda a Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Ríme Mons. Vladimíra Stahovca. „Je pre mňa cťou privítať Vašu Magnificenciu na pôde rezortu zahraničných vecí a európskych záležitostí pri príležitosti nadchádzajúceho 50. výročia založenia Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý sa stal v časoch neslobody vďaka obetavosti slovenských kňazov a amerických Slovákov, ako aj krajanov z Európy, Kanady i Austrálie jedným z najvýznamnejších centier budovania duchovného, kultúrneho a národného povedomia mladej slovenskej emigrácie v zahraničí,“ uviedol minister M. Lajčák.

Pripomenul, že Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý otvoril svoje brány krajanom 15. septembra 1963 a ktorý pár rokov po vzniku samostatnej Slovenskej republiky povýšil pápež Ján Pavol II. na pápežské kolégium a ústav je pevnou súčasťou novodobých slovenských dejín v procese zachovania hodnotového a kultúrno-jazykového dedičstva Slovákov v zahraničí.

Minister Lajčák ocenil dlhoročnú spoluprácu Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda a Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme so zastupiteľským úradom Slovenskej republiky pri Svätej stolici v oblasti aktivizácie krajanskej komunity a prezentácie slovenskej vzdelanosti, vedy a kultúry v prostredí Rímskej kúrie.

„S potešením si spomínam na stretnutie so Slovákmi študujúcimi na pápežských univerzitách, ktoré som absolvoval počas oficiálnej návštevy Svätej stolice v novembri minulého roku na pôde Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda. S ohľadom na očakávané súhlasné stanovisko Svätej stolice k návrhu Slovenskej republiky na začatie expertných rokovaní o uzavretí medzinárodnej dohody o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní som presvedčený, že v blízkej budúcnosti sa nám podarí vytvoriť vhodnejšie podmienky na posilnenie akademickej mobility a rozvoj spolupráce medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou v oblasti vedy a vzdelávania,“ poznamenal M. Lajčák.

Obaja partneri prerokovali možnosti nadviazania užších kontaktov medzi pápežskými inštitúciami a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti podpory zachovania kultúry, tradícií a jazyka krajanských komunít vo svete.

Na záver stretnutia poďakoval minister M. Lajčák rektorovi Pápežského slovenskému ústavu sv. Cyrila a Metoda a Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda Mons. V. Stahovcovi za všestrannú angažovanosť a osobitný prínos oboch inštitúcií v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a pri zviditeľňovaní a šírení dobrého mena Slovenska vo svete a ako výraz uznania pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme mu odovzdal Zlatú plaketu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

V poďakovaní za odovzdanú plaketu Mons. Stahovec zdôraznil dlhoročnú snahu Pápežského slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme podporovať duchovný život, ale aj zdravé národné povedomie a spolupatričnosť Slovákov žijúcich vo vlasti a v zahraničí. Povzbudení ocenením ministra chcú obyvatelia Pápežského slovenského ústavu v Ríme v tomto úsilí naďalej pokračovať, dodal rektor po skončení stretnutia. (Zdroj: MZV SR/TK KBS)

Download:

☑ Správa

Slová a ich úloha vo vzťahoch

2013-05-26 ✑ Fogaš Peter

25. mája 2013 sa študenti kolégia zúčastnili na duchovnej obnove "Slová a ich úloha vo vzťahoch", ktorú pre nich pripravil páter Milan Bubák, SVD. Bola to záverečná zo série 22 obnov, ktoré páter Bubák počas svojho štvorročného pôsobenia v Ríme ponúkol Pápežskému kolégiu sv. Cyrila a Metoda. Keďže páter Bubák sa v najbližšom čase vracia domov na Slovensko, do nových úloh mu chceme s modlitbou a veľkou vďačnosťou za jeho ochotu, dobrosrdečnosť a trpezlivosť popriať mnoho síl, veľa radosti a neustálu pomoc Ducha Svätého!

Download:

☑ Oznam

Konferencia - 50. výročie založenia ústavu

2013-04-25 ✑ Stahovec Vladimír

V dňoch 17. a 18. mája 2013 sa na pôde Pápežského slovenského kolégia v Ríme uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom "Pápežský slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963-2013)". Na jej príprave sa okrem kolégia podieľala aj Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Program vedeckej konferencie si môžete prečítať v priloženom dokumente. Fotografie z konferencie si môžete stiahnuť v originálnej kvalite na tomto linku.

Download: pozvanka_konferencia.pdf

☑ Správa

Americkí Slováci na návšteve kolégia

2013-04-20 ✑ Fogaš Peter

V stredu 17. apríla navštívila naše kolégium skupina amerických Slovákov. Cyrilo-metodskú púť našich rodákov zo Spojených štátov zorganizovala Slovenská katolícka federácia pod vedením jej prezidenta Mons. Philipa Altavillu, za účasti viceprezidenta vdp. Andrewa Hwozdowica, duchovného poradcu Mons. Thomasa Derzaka a ďalších takmer tridsiatich pútnikov. Nechýbali medzi nimi členovia ďalších organizácii, ktoré založili emigranti zo Slovenska v štátoch Clevelend a Pensylvánia (Prvé katolícke združenie slovenských žien, Prvá katolícka slovenská jednota a Slovenský katolícky sokol).

Svätú omšu v kaplnke kolégia celebroval v anglickom jazyku kardinál Jozef Tomko. V homílii vyzdvihol význam niekdajšieho Ústavu a súčasného Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda pre slovenskú Cirkev. Nasledovné posedenie pri slávnostnej večeri sa nieslo v priateľskej atmosfére. „Také dobré jedlo sme v Ríme ešte nemali,“ opakovane chválili kuchárku. Pre našich kňazov to bola príležitosť precvičiť si anglický jazyk, pre hostí zasa jedna z mála možností pospomínať si na slovenčinu. Prekvapili nás výbornou znalosťou slovenských piesní, či náboženských, ľudových (napr. A okolo Levoči) alebo národných (Hej Slováci, ešte naša). Fotografie z návštevy kolégia možno stiahnuť na tomto linku (50 MB zip).

Sympatickí pútnici zostali vo Večnom meste do soboty, kedy odcestovali na Slovensko. V našej vlasti, ktorú niektorí poznajú len z rozprávania svojich rodičov, navštívili predovšetkým Bratislavu, Devín a Nitru, s krátkym výletom na český Velehrad.

Download:

☑ Správa

Habemus Papam!

2013-03-14 ✑ TKKBS

Za nového Svätého Otca bol zvolený 76-ročný argentínsky kardinál Jorge Mario Bergoglio SJ, ktorý prijal meno František. Bude vôbec prvým pápežom s týmto menom. Vyše stotisíc ľuďom, ktorí sa zhromaždili na Námestí Sv. Petra a ulici Via della Conciliazione vo Vatikáne, to v stredu 13. marca oznámil francúzsky kardinál protodiakon Jean-Louis Tauran. Krátko po 20:20 h z lodžie balkóna baziliky 266. hlava Katolíckej cirkvi po prvý raz udelil požehnanie Urbi et orbi (Mestu a svetu).

Zvolenie vôbec prvého pápeža z Latinskej Ameriky ohlásil svetu krátko 19:00 h biely dym vychádzajúci z komína vatikánskej Sixtínskej kaplnky a zvony na Bazilike sv. Petra. Kardinál Tauran voľbu potvrdil o takmer hodinu neskôr tradičnou formulou "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam" (oznamujem vám veľkú radosť: máme pápeža). Ľudia zhromaždení na Námestí sv. Petra vo Vatikáne prijali signalizáciu bielym dymom i oznámenie s veľkým nadšením a potleskom. Oficiálne meno nového pápeža sa bude uvádzať bez rímskej číslice I. za menom. Posledným pápežom, ktorý sa narodil mimo Európy, bol Gregor III., ktorý pochádzal zo Sýrie a Katolícku cirkev viedol v rokoch 731 - 741.

Novozvolený pápež z balkónu Baziliky sv. Petra udelil prvé požehnanie. Najskôr však vyzval k modlitbe za emeritného pápeža Benedikta XVI., po ktorom preberá úrad. Vyzval k modlitbe za celý svet a za bratstvo v Cirkvi. Prítomných tiež poprosil, aby sa modlili i za neho. Po požehnaní opäť poďakoval za "vrelé prijatie". "Teraz vás už opustím. Ďakujem vám za prijatie. Modlite sa za mňa a do skorého videnia. Uvidíme sa veľmi skoro. Zajtra sa chcem ísť pomodliť k Panne Márii, aby ochraňovala Rím. Dobrú noc a dobre si odpočiňte," povedal František, prvý jezuita, ktorý zasadne na pápežský stolec.

Hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi po oznámení novinárom povedal, že krátko po svojom zvolení Svätý Otec František zavolal svojmu predchodcovi a dohodol si s ním stretnutie. Inauguračná svätá omša sa uskutoční v utorok 19. marca (sviatok sv. Jozefa) na Námestí sv. Petra. Dovtedy - vo štvrtok navštívi jednu rímsku mariánsku svätyňu a bude sláviť eucharistiu s kardinálmi voličmi v Sixtínskej kaplnke. V piatok prijme všetkých kardinálov, v sobotu sa stretne s pracovníkmi médií. S veriacimi sa pomodlí už v nedeľu tradičnú modlitbu Anjel Pána.

Nového Svätého Otca zvolili kardináli po piatich kolách 75. konkláve, ktoré sa začalo v utorok podvečer. Ide o druhého pápeža v treťom tisícročí. Na jeho voľbe sa zúčastnilo 115 kardinálov zo všetkých svetadielov. Novozvolený Svätý Otec nahradí nemeckého predchodcu Benedikta XVI., ktorý sa posledný februárový deň tohto roka vzdal svojho úradu. Pontifikát ukončil po takmer ôsmich rokoch. Osemdesiatpäťročný Benedikt XVI. povedal, že cíti ťarchu staroby a že mu na riadne vykonanie úradu nezostávali sily.

Download:

☑ Správa

2013 - Národná púť do Ríma - 3. deň

2013-02-28 ✑ Lipiak Michal

S Večným mestom sa rozlúčili stovky slovenských pútnikov, ktorí sa zúčastnili na Národnej púti. V Ríme, kde putovali viacerí po stopách sv. Cyrila a Metoda, prišli osláviť Jubilejný rok, ktorý je spojený práve s menami solúnskych bratov. Odišli v historickom čase, krátko pred skončením pontifikátu súčasného Petrovho nástupcu. Na Svätého Otca Benedikta XVI. i spolupatrónov Európy mysleli v modlitbách, pri návštevách kostolov a bazilík, v ktorých slávili spoločné sväté omše.

"Výnimočnosť týchto dní, ktoré prežívame spolu na Národnej púti pri príležitosti 1 150. výročia príchodu našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda medzi našich predkov je v tom, že prebieha práve v období, keď Cirkev v Ríme a po celom svete žije vážnou udalosťou, do ktorej nás postavil Svätý Otec Benedikt XVI.," povedal TK KBS Vladimír Stahovec, rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda, kde časť slovenských pútnikov predpoludním slávila svätú omšu s biskupmi Slovenska.

Posledný deň Národnej púte v Ríme sa pre pútnikov začal návštevou bazilík a kostolov, v ktorých si uctili hroby viacerých svätcov. Niektoré skupiny si prezreli historické pamiatky. Skupina veriacich, ktorá pricestovala do Večného mesta spolu s biskupmi, navštívila Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda, ktoré tento rok slávi 50. výročie vzniku. Na mieste slávili svätú omšu, ktorú celebroval predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský:

"Jubilejný rok a Rok viery sú príležitosťou. Jubilejný rok a Rok viery sú darom. Darom príležitostí. Príležitosti na duchovné posilnenie. Duchovné posilnenie znamená posilnenie vo viere. Jubilejný rok a Rok viery sú osobitným motívom. Motív je niečo, čo hýbe. My sme pohnutý, aby sme sa posilnili vo viere. Vďaka Bohu za vašu ochotu nasledovať motív, nasledovať to, čo hýbe, veď už len samotná púť je spojená s pohybom. Hýbeme sa, smerujeme k posvätným miestam, aby sme prítomnosťou na posvätných miestach prežili osobitným spôsobom posolstvo, ktoré tieto posvätné miesta v sebe nesú. Je zrejmé, že sme sa pohli a prišli sme ako pútnici do Ríma. Aby sme posvätné miesta, ktoré pre všetkých veriacich - tu nachádzame. Pre všetkých veriacich celého sveta - hrob sv. Petra, návšteva hrobu sv. Petra a stretnutie s nástupcom sv. Petra sú osobitnou príležitosťou na posilnenie vo viere. Ale zároveň aj pre nás návšteva hrobu sv. Cyrila. Posilnenie vo viere je teda to, čo si želáme, to, po čom túžime, prečo sme aj sa pohli, stali sme sa pútnikmi a sme tu v Ríme," povedal v homílii predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

Prítomným, medzi ktorými nechýbal ani veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Jozef Dravecký, potom arcibiskup Zvolenský ponúkol niekoľko myšlienok z textov dnešných liturgických čítaní. V závere pútnikom poďakoval za čas strávený v Ríme: "Bohu vďaka za tieto dni, ktoré sme mohli prežiť tu v Ríme, a tieto chvíle, ktoré prežívame tu. Skutočne, odnesme si každý z nás z tejto podivuhodnej púte, ktorú nám Boh doprial hlboké presvedčenie o tom, že každý z nás sme pozvaní, aby sme vnútorným obrátením prehĺbili svoju vieru a aby sme mohli takýmto spôsobom pravdivejšie a hodnovernejšie byť prítomní ako veriaci ľudia v našej spoločnosti, v našej vlasti," ukončil svoju homíliu bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

V závere sa prítomným prihovoril rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda Vladimír Stahovec. "Touto svätou omšou zakončujeme Národnú púť. Tak ako sme v utorok začali pred ostatkami sv. Cyrila, tak aj dnes sme celebrovali túto eucharistiu pri ostatkoch sv. Cyrila, ktoré sú uložené tu pri bočnom oltári," povedal. Zároveň pripomenul, že posledné cyrilo-metodské výročia v slovenskom národe priniesli vždy nejaké konkrétne aktivity Slovákov. Keď slávili 1 000. výročie (1863), vznikla Matica Slovenská. O sto rokov neskôr Ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ako "výraz úcty Slovákov žijúcich v zahraničí voči vierozvestcom, ktorí chceli mať v centre katolíckeho sveta svoju "strechu nad hlavou"," ocenil rektor slovenského kolégia, ktoré si pripomína tento rok 50. výročie vzniku. Jeho histórii sa bude venovať i konferencia v priestoroch kolégia, ktorú pripravujú 17. a 18. mája 2013. Po skončení bohoslužby sa pútnici zišli na spoločnom agapé a letecky odcestovali na Slovensko.

Ďalší slovenskí pútnici ukončili putovanie vo Večnom meste v Bazilike Santa Maria Magiore, kde celebroval svätú omšu v slovenčine žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. V homílii sa im prihovoril sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ.

Tu nájdete výber fotografií

Tu nájdete kompletné znenie homílií

Download:

☑ Správa

2013 - Národná púť do Ríma - 2. deň

2013-02-26 ✑ Lipiak Michal

Posledné požehnanie od Benedikta XVI. na verejnosti si na zaplnenom Svätopeterskom námestí vo Vatikáne nenechali ujsť ani účastníci Národnej púte v Ríme. Kým predpoludním prejavili na jeho poslednej generálnej audiencii spojenej s tradičným príhovorom vďaky a slová úcty za jeho končiaci pontifikát, podvečer sa v Bazilike sv. Petra zamerali na odkaz solúnskych vierozvestcov, ktorí ich sprevádza počas trojdňového putovania vo Večnom meste.

Od skorého rána prichádzali na Námestie sv. Petra vo Vatikáne pútnici z celého sveta. Krátko po 9:00 h bolo podľa údajov Vatikánskeho rozhlasu na tomto námestí i priľahlej ulici Via della Conciliazione, ktorá vedie od Anjelského hradu k Bazilike sv. Petra vo Vatikáne, zhromaždených okolo stotisíc veriacich. Medzi vlajkami zo všetkých kontinentov a pokrikmi nechýbali ani tie spod Tatier. "Ďakujeme. Verné Slovensko." , "Máme Ťa radi!" , "Zostaň ešte s nami" - odkazovali slovenské transparenty.

Svätému Otcovi prišlo za takmer osem rokov jeho pontifikátu poďakovať okolo 150-tisíc ľudí. V poslednej katechéze, niekoľkokrát prerušovanej aplauzom, podal dojemné svedectvo viery:

"Keď som 19. apríla pred takmer ôsmymi rokmi prijal Petrov úrad, bol som o tom pevne presvedčený a vždy ma sprevádzala istota, že Cirkev žije z Božieho slova. V tej chvíli, ako som už viackrát pripomenul, v mojom srdci zazneli slová: „Pane, čo odo mňa chceš? Dávaš mi na plecia ťažké bremeno, ale ak toto odo mňa žiadaš, na tvoje slovo spustím siete v istote, že ty ma povedieš i so všetkými mojimi slabosťami.“ Po ôsmych rokoch môžem povedať, že Pán ma viedol, bol pri mne, denne som mohol vnímať jeho prítomnosť. Na tomto úseku cesty Cirkvi boli chvíle radosti a svetla, ale i momenty neľahké. Cítil som sa ako sv. Peter s apoštolmi v loďke na Galilejskom jazere. Pán nám daroval mnohé slnečné dni a jemný vánok, dni hojného rybolovu. Boli i chvíle, keď sa voda dvíhala a dul protivietor - ako počas celých dejín Cirkvi -a zdalo sa, že Pán spí. Vždy som však vedel, že Pán je v tej loďke prítomný, vždy som vedel, že loďka Cirkvi nie je moja, nie je naša, ale jeho. A Pán nedovolí, aby sa potopila. On je jej vodcom, isteže aj prostredníctvom ľudí, ktorých si vybral, pretože tak chcel. Toto bola a je istota, ktorú nič nemôže zatieniť. Kvôli tomu je dnes moje srdce plné vďačnosti Bohu, pretože celej jeho Cirkvi a ani mne nikdy nechýbala jeho útecha, svetlo a láska," povedal Benedikt XVI.

V závere potom pozdravil Svätý Otec tiež v materčine aj takmer dvetisíc pútnikov zo Slovenska:

„S láskou vítam pútnikov zo Slovenskej republiky. Bratia a sestry, ďakujem vám za modlitby a pozornosť, ktorými ste sprevádzali moju službu Nástupcu svätého Petra a zo srdca žehnám vás i vaše rodiny vo vlasti. Pochválený buď Ježiš Kristus!“

Prítomní boli tiež takmer všetci slovenskí biskupi - členovia Konferencie biskupov Slovenska, ktorá organizuje Národnú púť v Ríme ako jeden z vrcholov slávenia 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Osobitne Svätého Otca v menej pútnikov pozdravil pri súkromnom prijatí aj prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý sa zúčastnil na večernej bohoslužbe v Bazilike sv. Petra a uctil si i hrob predchodcu súčasného pápeža blahoslaveného Jána Pavla II. Svätému Otcovi tlmočil poďakovanie za jeho službu a pri osobnom stretnutí mu odovzdal ako dar reliéf Gorazda a list, v ktorom mu vyjadril úctu za všetkých Slovákov.

Viacero pútnikov zo Slovenska po generálnej audiencii zostala na Námestí sv. Petra a navštívilo Baziliku sv. Petra. Na tomto mieste slávili podvečer spolu s biskupmi, s početným množstvom kňazov latinského i byzantského obradu, rehoľníkmi a rehoľníčkami a seminaristami slávnostnú svätú omšu, ktorej predsedal kardinál Jozef Tomko. Pútnikov i kardinála Tomka privítal v úvode predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský:

"Prišli sme na posvätné miesta svätého miesta Ríma, aby sme navštívili hrob sv. vierozvestcu - svätého Cyrila a aby sme pozdravili, poďakovali nástupcovi apoštolovi Petra - Svätého Otca Benedikta XVI. a aby sme aj uctili si hrob sv. Petra - prvého pápeža. Je našou veľkou radosťou, že v tejto chvíli sa nachádzame tu v Bazilike sv. Petra, niekoľko metrov vzdialený od miesta, kde je hlava ašpotolov pochovaný," povedal arcibiskup Zvolenský, ktorý ocenil prítomnosť všetkých slovenských pútnikov, ako aj prezidenta SR.

Kardinál Tomko slovenským pútnikom pripomenul, že do Ríma prichádzajú za zvláštnej situácie, keď jeden nástupca sv. Petra odchádza zo svojho úradu a "čakáme na voľbu budúceho". "Jednému ďakujeme a za druhého sa modlíme. Teraz je vrcholný čas, aby sme s veľkou vrúcnosťou prosili o zvláštnu Božiu pomoc a svetlo Svätého Ducha pri jeho voľbe. Robíme to s vierou, v ktorej našich predkov utvrdili sv. Cyril a Metod a ktorú považujeme za vzácne „dedičstvo otcov“," povedal kardinál Tomko, podľa ktorého odkaz, ktorý nám zanechali solúnski bratia je "predovšetkým pevná viera, dar viery".

Kardinál Tomko ďalej rozvil myšlienku, čo vlastne viera je. "Viera nám dáva svetlo, ale aj silu. Viera je teda aj o človeku a pre človeka. (...) My sme tú vieru dostali ako vzácny dar, ako "dedičstvo", ktoré sv. Cyril a Metod zanechali našim otcom aj nám a ako „odkaz“ aj nám. Za toto duchovné bohatstvo chceme dnes spoločne ďakovať všemohúcemu Bohu," pripomenul kardinál Tomko. "Viera nie je len sviatočný oblek, ktorý si v nedeľu oblečieme do kostola alebo inokedy na mimoriadnu slávnosť. Vieru nám treba používať a žiť každý deň a v každej chvíli. Nemožno veriť občas v Boha, a v iných, všedných, každodenných ťažkostiach a momentoch zabudnúť na Boha. Nemožno strčiť ho do sakristie a v oblasti práce, rodiny, lásky, manželstva, ekonomiky, politiky, masmédií, verejného života chovať sa „tamquam si Deus non esset“ – „ako keby Boha nebolo“. Naši apoštoli učili našich praotcov takej činorodej viere, ktorá pretvára mravy a zvyky, inšpiruje zákony, vlieva životný optimizmus a vnáša pokojné spolunažívanie medzi ľudí a národy," uviedol emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorí pútnikov povzbudil, aby sa obnovili vo viere a s novou odvahou a elánom vrátili do každodenného života a prejavovali svoju vieru ako "naše cyrilo-metodské dedičstvo".

Tu nájdete výber fotografií

Tu nájdete kompletné znenie homílií

Download:

☑ Správa

2013 - Národná púť do Ríma - 1. deň

2013-02-25 ✑ Lipiak Michal

Ulice Večného mesta zaplavili pútnici z celého Slovenska. Do Ríma prišli na trojdňovú Národnú púť. Pri hroboch si uctia svätých apoštolov a v Roku viery a Roku sv. Cyrila a Metoda oslávia svojich vierozvestcov. Špeciálny charterový let vyslala i Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Biskupi spolu s množstvom kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok, seminaristov a veriacich prejavia tento týždeň vďačnosť aj Svätému Otcovi, ktorý sa vo štvrtok vzdá svojho úradu.

"Naša katolícka viera - nás Slovákov - spája s Rímom. Nie je to teda len hrob sv. Cyrila, ukrytý v tejto bazilike. Veď hrob arcibiskupa Metoda sme dodnes nenašli, a predsa sme nestratili odkaz jeho misie. Obaja sa ešte za života rozhodli pre jednotu s nástupcom svätého Petra," povedal Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, ktorý predsedal prvej spoločnej svätej omši pre slovenských pútnikov v Bazilike sv. Klementa, kde je od roku 869 pochovaný sv. Cyril.

Arcibiskup Bober, s ktorým svätú omšu koncelebrovali ďalší členovia KBS a desiatky kňazov, v homílii povzbudil prítomných k úprimnému odovzdávaniu viery, a to nielen k jej prijímaniu, ale aj k pevnej jednote podľa príkladu svätých solúnskych bratov. Práve hrob sv. Cyrila si pútnici uctili za spevu litánii ku všetkým svätým procesiou do podzemia, kde si vypočuli úryvok z encykliky bl. pápeža Jána Pavla II. Slavorum apostoli (Apoštoli Slovanov).

Tu nájdete plné znenie homílie

Svätá omša v Bazilike sv. Klimenta bola prvou zo spoločných slávení počas Národnej púte, ktorá predstavuje jeden z vrcholov slávenia Cyrilo-metodského roka. Ten bol otvorený vlani v júli v starobylej Nitre. Vyvrcholí v septembri tohto roka. Slovákov ešte čakajú slávenia v Bazilike sv. Petra a v Bazilike Santa Maria Magiore. Za slávenie dnešnej bohoslužby sa v závere poďakoval i prior Baziliky sv. Klimenta John M. Cunningham OP, ktorému prejavil vďačnosť predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

Za posolstvo sv. Cyrila a Metoda slovenskí pútnici ďakujú aj pri návštevach pápežských bazilík, kostolov, kaplniek a rôznych ďalších pamätných miest. V programe nechýba účasť na stredajšej poslednej generálnej audiencii Svätého Otca Benedikta XVI., na ktorej sa zúčastní aj prezident SR Ivan Gašparovič. Skupina Slovákov navštívi vo štvrtok i Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda, ktoré oslávi 50. výročie vzniku.

Na solúnskych vierozvestcov spomínali v pondelok a utorok aj počas medzinárodnej konferencie "Svätí Cyril a Metod medzi slovanskými národmi: 1 150 rokov od začiatku misie", ktorá dnes vyvrcholila na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Konferencia sa začala na Pápežskom východnom inštitúte. Uskutočnila sa pod záštitou kardinála Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov a arcibiskupa Cyrila Vasiľa, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi.

Odborníci sa venovali odkazu vierozvestcov pre súčasnosť. Vystúpili teológovia, zástupcovia vatikánskych dikastérii a predstavitelia Katolíckej cirkvi z viacerých krajín. S príspevkom vystúpil k predseda Pápežskej rady pre kultúru kardinál Gianfranco Ravasi, ktorý prehovoril o vzťahu medzi prekladom Svätého písma a rozvojom národných kultúr. Svoj pohľad na význam sv. Cyrila a Metoda pre novú evanjelizáciu predstavil predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Salvatore Fisichella.

Download: