Usporiadať podľa

Ísť na záznam

☑ oznam

^

Veľká noc 2019

2019-04-14 ✑ Barlaš Jozef

Slováci, ktorí sa v týchto dňoch nachádzajú v Ríme, môžu sa zúčastniť obradov v slovenskom jazyku v kaplnke Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda na ulici Via M. D. Brun Barbantini 31:
18.04. (Zelený štvrtok) o 18:00
19.04. (Veľký piatok) o 15:00 korunka Božieho milosrdenstva
19.04. (Veľký piatok) o 15:15 krížová cesta
19.04. (Veľký piatok) o 16:00 obrady Veľkého piatku
20.04. (Biela sobota) o 07:30 posvätné čítanie a ranné chvály
20.04. (Biela sobota) o 19:00 veľkonočná vigília
21.04. (Veľkonočná nedeľa) o 07:30 sv. omša v slovenskom jazyku
21.04. (Veľkonočná nedeľa) o 10:30 sv. omša v talianskom jazyku


Liturgický program Svätého Otca Františka v tomto období:

18.04. (Svätá omša svätenia olejov) o 9:30
19.04. (Veľký piatok) o 17:00
19.04. (Krížová cesta) o 21:15
20.04. (Veľkonočná vigília) o 20:30
21.04. (Veľkonočná nedeľa o 10:00
21.04. (Požehnanie "Urbi et Orbi") o 12:00

Download:

☑ oznam

^

Program sv. omší a obradov - Veľká noc 2018

2018-03-26 ✑ Barlaš Jozef

29.03. (Zelený štvrtok) o 18:00 - sv. omša na pamiatku Pánovej večere
30.03. (Veľký piatok) o 15:30 - krížová cesta v kaplnke
30.03. (Veľký piatok) o 16:00 - obrady Veľkého piatku
31.03. (Biela sobota) o 19:00 - Veľkonočná vigília za účasti slovenských pútnikov (celebruje J. Em. kardinál Jozef Tomko)
01.04. (Veľkonočná nedeľa) o 07:30 - slovenská sv. omša
01.04. (Veľkonočná nedeľa) o 10:30 - talianska sv. omša

Download:

☑ oznam

^

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda 2018

2018-01-28 ✑ Barlaš Jozef

Tohtoročná slávnosť patrónov Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda sa bude konať 11. februára 2018. Z tejto príležitosti sa uskutoční stretnutie Slovákov žijúcich v Ríme a bude slávená
slávnostná sv. omša v kaplnke kolégia v nedeľu 11. februára 2018 o 16:30.
Spoločná svätá omša z príležitosti sviatku spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda za účasti príslušníkov slovanských národov žijúcich v Ríme sa bude konať
v bazilike sv. Klementa
na Via Labicana v utorok 13. februára 2018 o 18:30.
Slávnosť v tomto roku organizuje Collegio Nepomuceno. Na obidve slávnosti pozývame všetkých Slovákov žijúcich v Ríme.

Download:

☑ oznam

^

Veľká noc 2016 v kolégiu

2016-03-11 ✑ Stahovec Vladimír

Jednotlivé dni veľkonočného obdobia budeme sláviť v našej kaplnke podľa nasledujúceho liturgického programu:20.03. - Kvetná nedeľa o 7:30
21. - 23.03. - feriálne dni Veľkého týždňa o 7:30
24.03. - Zelený štvrtok o 18:00
25.03. - Veľký piatok o 15:00
26.03. - Biela sobota o 19:00
27.03. - Veľkonočná nedeľa o 7:30
28.03 - 03.04. - Veľkonočná oktáva o 7:30

Všetky liturgické slávenia budú v slovenskom jazyku.

Download:

☑ Správa

^

Posledná rozlúčka s Donom Rudolfom Blatnickým

2015-10-03 ✑ Fogaš Peter

V pondelok 9. marca 2015 vošiel do radosti svojho Pána Don Rudolf Blatnický, stály diakon, vo veku 87 rokov života a 67 rokov zasväteného života v saleziánskej rodine. Zádušnú svätú omšu s pohrebnými obradmi pre Slovákov žijúcich v Ríme bude celebrovať J. Em. Jozef kardinál Tomko v sobotu 14. marca o 10.30 hod. v Kaplnke sv. Cyrila a Metoda Pápežského slovenského kolégia v Ríme.

R. I. P.

Download: Blatnicky_biografia.pdf

☑ správa

^

Pápež na stretnutí s jezuitskými akademickými inštitúciami

2014-04-12 ✑ Fogaš Peter

10. apríla 2014 pápež František napoludnie prijal na audiencii v Aule Pavla VI. profesorov, zamestnancov a študentov troch pápežských inštitúcií, vedených Spoločnosťou Ježišovou. Ide o Pápežskú Gregorovu univerzitu, Pápežský biblický inštitút a Pápežský východný inštitút. Stretnutie otvoril generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Adolfo Nicolás.

Tri spomenuté inštitúcie Spoločnosti Ježišovej v roku 1928 združil do konzorcia pápež Pius XI. Ako povedal Svätý Otec, z ich spoločného úsilia byť k dispozícii pápežovi, námestníkovi Krista na zemi, vyplýva nevyhnutnosť „rozvíjania ich spolupráce a synergickej súčinnosti, uchovávajúc historickú pamäť, ujímajúc sa zodpovednosti za prítomnosť a pozerajúc do budúcnosti s kreativitou a fantáziou v úsilí o globálny pohľad na situáciu a aktuálne výzvy, a v spolupráci na ich riešení, hľadaním nových ciest bez strachu“.

Svätý Otec ďalej pokračoval: „Prvá vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, uvažujúc o vašom úsilí, a to ako vyučujúcich, tak aj študentov a tiež zamestnancov, je uvedomovať si hodnotu samotného miesta, na ktorom pracujete a študujete, teda mesta Ríma a hlavne Cirkvi Ríma. Má svoju minulosť a má svoju prítomnosť. Tu sú korene viery: pamäť apoštolov a mučeníkov. A je tu „súčasnosť“ Cirkvi, aktuálna cesta tejto cirkvi, ktorá predsedá v láske a v službe jednote a univerzálnosti. To všetko by nemalo byť brané ako samozrejmosť! Má to byť prežívané a oceňované s istým záväzkom, ako inštitucionálnym, tak aj osobným, podľa iniciatívy každého z vás. Vy sem však súčasne prinášate rôznorodosť svojich cirkví, svojich kultúr, z ktorých pochádzate. To je jeden zo vzácnych pokladov rímskych univerzít. Poskytuje cennú príležitosť k rastu vo viere a otvorenosti mysle a srdca horizontu katolicity. V tomto horizonte dialektika medzi centrom a perifériami nadobúda svoju vlastnú podobu, podobu evanjeliovú, podľa logiky Boha, ktorý prichádza z periférie do centra a vracia sa späť na perifériu.

Ďalší aspekt, o ktorý by som sa chcel podeliť, je vzťah medzi štúdiom a duchovným životom. Vaša intelektuálna angažovanosť vo výučbe a výskume, v štúdiu a v širšej formácii, bude o to plodnejšia a efektívnejšia, o čo viac bude oživovaná láskou ku Kristovi a Cirkvi, o koľko bude pevnejší a harmonickejší vzťah medzi štúdiom a modlitbou. Toto nie je čosi zastaralé, je to čosi podstatné!

Je to jedna z výziev našej doby: odovzdávať vedomosti a ponúknuť spolu nimi kľúč k porozumeniu životu, nejde o zhromažďovanie vedomostí bez vzájomného prepojenia. Je potrebná pravá evanjeliová hermeneutika pre lepšie pochopenie života, sveta, ľudí, nie nejaká syntéza, ale akási duchovná atmosféra výskumu a istota, postavená na pravde rozumu a viery. Filozofia a teológia vám umožnia nadobudnúť presvedčenie, ktoré utvára a posilňuje inteligenciu a osvecuje vôľu. Ale toto všetko je plodné len vtedy, ak sa to robí s otvorenou mysľou a na kolenách. Ten teológ, ktorý sa uspokojuje so svojím myslením ako čímsi kompletným a ukončeným, je podpriemerným teológom. Dobrý teológ a filozof má myslenie otvorené, teda nekompletné, vždy otvorené pre Božie ‚viac‘ a podľa pravdy stále vo vývoji, v súlade s pravidlom, ktoré sv. Vincent Lerinský opisuje takto: «annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate» (Commonitorium primum, 23: PL 50, 668): upevňuje sa rokmi, rozširuje sa v priebehu času, prehlbuje sa vekom. Toto je teológ, ktorý má otvorenú myseľ. A teológ, ktorý sa nemodlí a ktorý neadoruje Boha, končí ponorený v nechutnom narcizme. Toto je cirkevná choroba. Narcizmus teológov, učencov narobí veľa zla, je nechutný.

Účel štúdií na každej pápežskej univerzite je cirkevný. Výskum a štúdium by mali byť integrované do osobného i komunitného života, do misijného úsilia, do bratskej lásky a delenia sa s chudobnými, do starostlivosti o vnútorný život vo vzťahu s Pánom. Vaše inštitúty nie sú stroje na výrobu teológov a filozofov. Sú komunitami, v ktorých sa rastie, ako v rodine. Univerzitná rodina v sebe obsahuje charizmu riadenia, zverenú nadriadeným, a je tam diakonia nepedagogických pracovníkov, ktorá je nevyhnutná pre vytvorenie rodinného prostredia v každodennom živote, a tiež pre vytvorenie postoja ľudskosti a konkrétnej múdrosti, ktorá z dnešných študentov urobí ľudí schopných budovať ľudstvo, odovzdávať pravdu v ľudskej dimenzii, aby vedeli, že keby im chýbala dobrota a krása v začlenení sa do rodiny pracoviska, dopadnú ako intelektuáli bez talentu, etici bez láskavosti, myslitelia bez prejavov krásy a ľudia zamaskovaní do formalizmu. Úctivý a každodenný kontakt s tvrdou prácou a svedectvom mužov a žien, ktorí pracujú vo vašich inštitúciách, vám dá potrebný rozmer realizmu, aby vaša veda bola vedou ľudskou, nie laboratórnou.“

V závere dnešného stretnutia pápeža Františka s akademickou obcou troch jezuitských univerzít, sídliacich v Ríme, na ktorom sa zúčastnilo okolo 5-tisíc jej členov, Svätý Otec dodal:

„Drahí bratia, zverujem každého z vás, vaše štúdium a vašu prácu príhovoru Panny Márie, Sídla múdrosti, sv. Ignáca z Loyoly a vašich svätých patrónov. Žehnám vás a modlím sa za vás. Aj vás prosím, modlite sa za mňa!“

Prevzaté zo stránky Vatikánskeho rozhlasu.

Download:

☑ Správa

^

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Bazilike sv. Klementa v Ríme

2013-02-15 ✑ Kramara Martin

14. februára 2013 sa v bazilike svätého Klementa v Ríme zišli stovky Slovanov, aby oslávili spomienku vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda. Svätú omšu v chráme, pod ktorým sa nachádza hrob svätého Cyrila, celebroval kardinál Jozef Tomko, spolu s pražským emeritným arcibiskupom kardinálom Miloslavom Vlkom, sekretárom Kongregácie pre Východné Cirkvi arcibiskupom Cyrilom Vasiľom a bratislavským eparchom vladykom Petrom Rusnákom. Prítomní boli rektori slovanských kolégií v Ríme, čelní predstavitelia Pápežských univerzít i veľvyslanci slovanských národov pri Svätej stolici a Talianskej republike: za Slovensko sa zúčastnili veľvyslanci Jozef Dravecký a Mária Krásnohorská, prišla tiež europoslankyňa Anna Záborská. Tradičnú slávnosť tento rok, pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, organizovalo Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme, na čele s rektorom Mons. Vladimírom Stahovcom a vicerektorom Marekom Haratimom. Liturgiu spevom doprevádzali členovia Scholy Cantorum Kňazského seminára sv. Karla Boromejského v Košiciach, ktorí prišli do Ríma vedení rektorom Františkom Katriňákom. Značnú časť veriacich prítomných na slávnosti tvorili účastníci púte, ktorú pri tejto príležitosti do Ríma zorganizovali Fórum Kresťanských inštitúcií, Rada pre laické a apoštolské hnutia a Matica Slovenská.

Kardinál Tomko v homílii predstavil historické, náboženské i kultúrne pozadie misie Solúnskych bratov medzi Slovanskými národmi a zdôraznil význam ich apoštolskej práce, pre ktorú si ich dodnes vážia veriaci po celom svete. Kardinál pripomenul, že za pôsobenia sv. Metoda bola na dnešnom území Slovenska, konkrétne v Nitre, založená prvá diecéza v strednej Európe (r. 880). Práca sv. Cyrila a Metoda však podľa kardinála priniesla svoje ovocie aj v Čechách a na Morave, takisto v Macedónsku a Bulharsku, v Slovinsku a Chorvátsku. Bývalý prefekt Kongregácie pre Evanjelizáciu národov pokračoval, že úcta k týmto svätcom sa postupne rozšírila do ďalekých končín, o čom svedčia ich pamätníky v Moskve alebo v Mukačeve, ale aj v Austrálii, či Spojených Štátoch Amerických, kde je im zasvätých množstvo kostolov. Existujú tiež rehoľné spoločenstvá, ktoré prebrali ich odkaz a vydávajú svedectvo o viere, ktorú túto svätci hlásali. Kardinál Tomko pripomenul, že pre význam ich misijnej činnosti boli sv. Cyril a Metod vyhlásení bl. Jánom Pavlom II. za Spolupatrónov Európy. Veriacich prítomných na slávnosti kardinál na záver homílie vyzval, aby sa im - podľa vzoru svätých Cyrila a Metoda - život viery a jej hlásanie stali opravdivou vášňou.

Po svätej omši za spevu litánií ku všetkým svätým sa celé zhromaždenie premiestnilo do podzemia baziliky uctiť si hrob, kde bol sv. Cyril pochovaný v roku 869. Pri veľkej pamätnej doske, ktorú na tomto mieste v roku 1952 umiestnili vďaka iniciatíve amerických Slovákov, si veriaci vypočuli čítanie z encykliky Leva XIII Grande Munus: jej prostredníctvom tento pápež už v roku 1880 ustanovil slávenie sviatku sv. Cyrila a Metoda pre Cirkev na celom svete. Po skončení liturgického slávenia v átriu baziliky sv. Klementa nasledovalo tradičné agapé, ktoré pripravili sestry sv. Vincenta de Paul, Satmárky, spolu so zamestnancami a študentami Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Download:

☑ pozvánka

^

Pozvanie na oslavu sviatku svätých Cyrila a Metoda

2013-01-25 ✑ Stahovec Vladimír, rektor

Pápežské slovenské kolégium v Ríme tohto roku pripravuje oslavu sviatku sv. Cyrila a Metoda: svätú omšu v bazilke sv. Klementa, ktorú bude vo štvrtok 14. februára o 18.30 celebrovať J.Em. Jozef kardinál Tomko. Každoročne sa pri príprave tejto slávnosti striedajú zástupcovia slovanských národov žijúci v Ríme - slováci, česi, chorváti a slovinci, ktorí rovnako ako my vďačia Solúnskym bratom za dedičstvo viery a kultúry. Po svätej omši a modlitbe pri hrobe sv. Cyrila bude v átriu baziliky tradičné agapé. Bazilka sv. Klementa sa nachádza približne v strede Via di San Giovanni in Laterano, ktorá spája Koloseum s bazilikou sv. Jána v Lateráne. Všetci sú srdečne pozvaní!

Download:

☑ Auguri

^

Požehnaný Nový rok!

2012-12-31 ✑ Kramara Martin

Prajeme požehnaný, radostný a pokojný Nový rok 2013!
Nech Vás Kristus napĺňa radosťou zo svojej prítomnosti, nádejou do budúcnosti a istotou viery!

To Vám všetkým zo srdca prajú a v modlitbách vyprosujú obyvatelia Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme, na čele s rektorom Mons. Vladimírom Stahovcom.

Download:

☑ Správa

^

Začiatok adventného obdobia

2012-12-01 ✑ Peter Fogaš

V sobotu 1. decembra sme sa duchovne obnovili pod vedením pátra Milána Bubáka, SVD. Posledný deň liturgického roka sme uvažovali nad témou Pocit viny a jeho význam pre náš život. Podvečer pribudol v našej kaplnke nový adventný veniec. Na ňom budeme každý týždeň zapaľovať novú sviečku, čo pre nás znamená približovanie sa nielen k Sviatkom Kristovho narodenia, ale aj ku krátkym prázdninam stráveným v našej domovine v našich rodinách.

Download:

☑ Správa

^

Minister Lajčák na návšteve kolégia sv. Cyrila a Metoda

2012-11-14 ✑ Kramara Martin

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda a 20. výročia obnovenia diplomatických vzťahov medzi SR a Svätou stolicou podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák navštívil Rím a Vatikán. Na pôde Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského vystúpil s prednáškou na tému Budúcnosť Európskej únie. Navštívil aj Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, kde sa stretol s rektorom Mons. Vladimírom Stahovcom a pozdravil študentov bývajúcich v Pápežskom kolégiu.

V rozhovore sa dotkli témy postgraduálnych štúdií a tiež práce so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Spoločne uvažovali nad ďalšími úlohami Pápežského ústavu, ktorý bol dlhý čas útočišťom pre slovenských emigrantov a vydavateľstvom náboženskej literatúry pre Slovensko v období náboženskej neslobody. Minister sa potom zúčastnil aj na generálnej audiencii, po ktorej mal možnosť osobne pozdraviť pápeža Benedikta XVI.

Download:

☑ Správa

^

Proces beatitifikácie Alojza Chmela ide na Kongregáciu pre kauzy svätých

2012-10-26 ✑ Fábryová Mária

Beatifikačný proces slovenského rodáka Andreja Alojza Chmeľa z Rehole bosých augustiniánov v Ríme sa na diecéznej úrovni skončil. Nadobudnuté dokumenty boli dnes slávnostne zapečatené na Rímskom vikariáte za účasti viacerých spolubratov z rehole, ako aj za prítomnosti veľvyslanca SR pri Svätej stolici Jozefa Draveckého spolu s manželkou, a následne odoslané na Kongregáciu pre kauzy svätých.

Proces beatifikácie na diecéznej úrovni nebol jednoduchý, potvrdzuje to aj Gabriele Ferlisi, generálny postulátor kauzy: „Vyžadovalo si to mnoho času od obdobia zahájenia k uzavretiu. Najväčšou ťažkosťou bola jazyková stránka, pretože brat Alojz písal po slovensky, česky, poľsky. Dnes sme ale spokojní, že sme to uzatvorili.“

Alojz Chmeľ, vlastným menom Andrej, pochádzal zo Spišskej Starej Vsi. V roku 1935 vstúpil do Rehole bosých augustiniánov a krátko na to odišiel do noviciátu do Ríma. Zomrel ako 25-ročný v roku 1939 na rakovinu štítnej žľazy. Počas choroby a v čase najväčších bolestí sa nikdy nesťažoval. Vyznačoval sa veľkou zbožnosťou a pokorou, ako aj úctou k Cirkvi. Podľa generálneho postulátora bol Alojz Chmeľ „človekom, ktorého si ešte skôr, než vstúpil do rehole, vážili všetci: v rodine, medzi spolužiakmi, kdekoľvek sa nachádzal“.

Bol známy svojou nadpriemernou morálnou vznešenosťou: „Keď k nám v roku 1935 vstúpil, rýchle si vybudoval hodnotné vzťahy, pretože budil úctu svojou osobnosťou a verným dodržiavaním pravidiel rehole. A potom v spolužití s ďalšími spolubratmi. Choroba bola skúškou veľkého hrdinstva. Znášal ju bez sťažovania sa. V tom čase neexistovali upokojujúce prostriedky, ktoré máme dnes. Ak sa niekto pozrie na jeho fotografiu, ako na chorého ležiaceho na posteli, je vidieť ako bol strhaný bolesťou. Je to však on, ktorý vždy hovoril: Ježiš, všetko pre teba!. Mladý človek, ktorý má veľa čo povedať aj dnešným mladým.“

Download:

☑ Správa

^

Začiatok akademického roka 2012/2013

2012-10-15 ✑ Kramara Martin

V sobotu 14. októbra sme slávnostnou svätou omšou Veni Sancte v kolégiu začali nový akademický rok. Pri tejto príležitosti sme sa zúčastnili na duchovnej obnove, ktorú viedol páter Milan Bubák zo Spoločnosti Božieho Slova. Obnova mala názov: "Emócia hanby: požehnanie alebo kliatba?"

Páter Bubák sa okrem toho v homílii venoval aj téme viery, vychádzajúc z kontextu práve otvoreného Roka viery. Predstavil študentom kolégia zaujímavé ponímanie detskej, adolescentnej a dospelej viery, ktorá prechádza rozličnými štádiami: od neistoty a nejasnosti, cez istotu a nejasnosť k jasnosti a neistote. Duchovnú obnovu sme ukončili adoráciou a slávnostným Eucharistickým požehnaním.

Download:

☑ Správa

^

Slovenka obhájila doktorát z kanonického práva

2012-10-02 ✑ Miroslav Konštanc Adam

V stredu 26. septembra obhájila s vyznamenaním svoju doktorskú dizertáciu z kánonického práva Zuzana Dufincová, študentka Fakulty kánonického práva Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme, známej pod názvom Angelicum.

Zuzana Dufincová pracuje vyše desať rokov na metropolitnom tribunáli Košickej arcidiecézy ako notárka. Po svojom návrate do Košíc s doktorským diplomom bude vykonávať úrad kancelára košického metropolitného tribunálu.

Školiteľom jej doktorskej prace bol sudca Tribunálu rímskej roty prelát Mons. Prof. Grzegorz Erlebach, oponentom ďalší pracovník Tribunálu rímskej roty Prof. Domenico Teti, členom skúšobnej komisie bol dekan Fakulty kánonického práva Prof. P. Michael Carragher, O.P., a predsedom skúšobnej komisie bol rektor Pápežskej univerzity sv. T. Akvinského v Ríme Prof. P. Miroslav Konštanc Adam, O.P.

Téma jej doktorskej dizertácie bola veľmi špecifická a tykala sa procesného práva, konkrétne otázky ekvivalentnej konformity rozsudkov "pro vinculo". Zuzane všetci srdečne blahoželáme!

Download:

☑ Správa

^

Nové sestry v komunite kolégia

2012-10-01 ✑ Kramara Martin

V novom akademickom roku v kolégiu vítame dve nové sestry - Fabianu Angušovú a Benjamínu Krafčíkovú - z rehole sv. Vincenta de Paul - Satmárok. Prichádzajú k nám z Vrícka, aby sa stali súčasťou spoločenstva sestier nášho kolégia: budú pokračovať v práci Emílie a Ivety, s ktorými sme sa prednedávnom rozlúčili. Na novom pôsobisku im vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania, radosť a silu Duchu Svätého.

Download:

☑ Správa

^

Mons. Ľubomír Žák prodekanom Teologickej fakulty Lateránskej univerzity

2012-07-08 ✑ Šofranko Jozef

Veľký kancelár Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme (PLU) udelil začiatkom tohto týždňa súhlas k vymenovaniu doc. Ľubomíra Žáka, kňaza rožňavskej diecézy, za prodekana Teologickej fakulty tejto pápežskej univerzity. Veľký kancelár kardinál Agostino Vallini, vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu, ďalej oznámil, že Benedikt XVI. ešte 20. apríla vymenoval Ľubomíra Žáka za pápežského kaplána, ktorým mu udelil titul Monsignor. V súčasnosti pôsobí Mons. Žák na Lateránskej univerzite, kde vyučuje fundamentálnu teológiu.

Download:

☑ Správa

^

Návšteva sestier sv. Cyrila a Metoda z Pensylvánie

2012-06-16 ✑ Kramara Martin

V kolégiu sme na krátkej návšteve privítali sestry Michael Ann, Sara a Suzanne z kongregácie sestier svätého Cyrila a Metoda v Danville, Pensylvánia. So živým záujmom si prezreli náš domov a zoznámili sa s jeho obyvateľmi. Sestry z Danville, ktorých dnes v pensylvánskom kláštore žije okolo sto, sú od počiatku existencie nášho kolégia významnými pomocníčkami a podporovateľkami študentov. Aj vďaka ich pomoci, tak duchovnej ako aj materiálnej, môžu slovenskí kňazi už celé desaťročia prichádzať na štúdiá do Večného mesta.

Download:

☑ Pozvánka

^

Oslava svätého Cyrila a Metoda - 28. júna 2012

2012-06-05 ✑ Kramara Martin

Veľvyslanec Slovenskej Republiky pri Svätej stolici Dr. Jozef Dravecký pozýva dňa 28. júna 2012 do baziliky sv. Klimenta v Ríme na Via Labicana 95 - osláviť sviatok sv. Cyrila a Metoda.

Slávnosť začína napoludnie o 12.00 hod svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Účasť prisľúbili viacerí predstavitelia diplomatických zborov krajín, ktoré majú svoje zastúpenie pri Svätej stolici. Po skončení sv. omše Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici srdečne pozýva na občerstvenie v priestoroch nádvoria baziliky.

Download:

☑ Radio Vaticana

^

Rodinné listy Vatikánskeho rozhlasu 23/2012

2012-05-30 ✑ Kochjarová Jaroslava

V novom čísle Rodinných listov nájdete informácie o slávnosti Ducha Svätého vo Vatikáne, príhovor Svätého otca pred modlitbou Regina Coeli v deň Turíc, Generálnu audienciu z minulej stredy, informácie o kauze úniku vatikánskych dokumentov, podrobnosti zo stretnutia rodín v Miláne a mnoho ďalších informácií zo života Cirkvi v Ríme a vo svete. Celé listy si môžete stiahnuť v priloženom dokumente.

Download: Rodinne_listy_23_2012.pdf

☑ Správa

^

Obhajoba doktorskej práce - Ján Dubina

2012-05-29 ✑ Kramara Martin

Ján Dubina, kňaz banskobystrickej diecézy, ktorý počas svojich štúdií býval aj v Pápežskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, obhájil 29. mája 2012 doktorskú prácu na Pápežskom liturgickom inštitúte Univerzity sv. Anzelma v Ríme. Témou jeho doktorátu boli “Osobitné obrady Veľkonočného trojdnia na Slovensku” a bol mu udelený titul “Doktor posvätnej liturgie”. Ján Dubina (na fotografii v strede) v súčasnosti už pracuje v Úrade liturgických slávení Najvyššieho veľkňaza vo Vatikáne a po boku Mons. Guida Mariniho, Maestra pápežských liturgických slávení, ktorý sa osobne zúčastnil aj na obhajobe, sprevádza pápeža v Ríme i na jeho pastoračných cestách.

Jankovi v mene celého kolégia srdečne blahoželáme a do ďalšej práce pre Svätého Otca prajeme mnoho úspechov!

Download: presentazione_tesi.pdf

☑ Správa

^

Slovenský stánok na Festa dei Popoli v Ríme

2012-05-21 ✑ Fábryová Mária

V nedeľu 20. mája sa na námestí pred Lateránskou bazilikou konalo tradičné podujatie Festa dei Popoli, tzv. „Slávnosť národov“, do ktorého sa zapojili ľudia viacerých národností žijúci v Ríme. V stánkoch pred bazilikou prezentovali svoje krajiny, zvyky a tradície, a nechýbal ani pestrý kultúrny program. Slovensko na podujatí zastupovali členovia Slovenskej katolíckej misie v Ríme (SKM).

Festa dei Popoli má už v Ríme viac ako dvadsaťročnú tradíciu, začali ju organizovať pátri skalabriniáni, misionári v roku 1991 vo svojej farnosti. Až v roku 2004 dostal sviatok väčšie rozmery a podujatie sa presunulo na námestie pred Lateránsku baziliku. Rímsky vikariát sa snaží každoročne zapájať do organizácie aj všetky katolícke spoločenstvá pôsobiace v Ríme. „Festa dei Popoli je sviatkom, ktoré chce poukázať na bohatstvo rozličných tradícií, kultúr, v rámci katolíckej viery na území mesta Rím,“ uviedol Martin Kramara, duchovný správca SKM. Spôsoby zapojenia sa jednotlivých národov do tohto medzinárodného podujatia sú rozličné, niektorí pripravujú ukážku svojich jedál, iní si pripravujú stánok alebo sa zapájajú do kultúrneho programu.

Slováci aj tento rok pripravili stánok s pestrou ponukou slovenských dobrôt, ale aj obrazov a fotografií z rôznych kútov Slovenska, krojov, valašiek, kraslíc, výrobky dreva, bábiky zo šúpolia. Dievčatá zo slovenskej misie napiekli medovníčky, ktoré zdobili doma, ale aj na mieste, čo zaujalo viacerých okoloidúcich a niektorí si zdobenie dokonca sami vyskúšali. Návštevníkov lákali aj vynikajúce štrúdle, ktoré na podujatie poskytlo Veľvyslanectvo SR pri Svätej stolici a Veľvyslanectvo SR v Taliansku. Podobne vábil aj perníkový koláč, ktorý napiekli rehoľné sestričky od kardinála Tomka.

V rámci programu sa na pódiu tento rok predstavilo niekoľko tanečných folklórnych skupín z rôznych krajín sveta, ktoré predviedli svoje tradičné tance. Zaujímavo pre Európanov vyznievali kreácie Mexičanov, Venezuelčanov, či tanečníkov z Afriky. Slováci nad myšlienkou vystúpiť na pódium polemizovali a plánovali vystúpiť s ľudovým tancom nazývaným karička. Ako sa však dohodli, vystúpenie tohto druhu si pravdepodobne nechajú na budúci rok.

Mnoho návštevníkov slovenského stánku už našu krajinu navštívilo, viacerí veľmi dobre poznali miesta na Slovensku a spoločne si prstom na mape znovu zaspomínali na výlety, či dovolenky. Ako v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas uviedol Martin Kramara, niektorí sa pýtali na geografické záležitosti, ale zaujímali ich aj tie historické, predovšetkým z obdobia ´93, keď sa krajina rozdelila. Práve táto otázka sa zo strany návštevníkov stánku veľmi často opakovala. „Našli sa dokonca takí, ktorí vedeli, že hráme na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji, takže nám prejavili sympatie a povzbudenie,“ dodáva správca SKM.

Slováci sa na námestí pred bazilikou zišli už o siedmej ráno. Prví hostia prichádzali už o deviatej a na poludnie bola na programe medzinárodná svätá omša. Počas nej bolo použitých viac než dvadsať jazykov a odznela aj invokácia Pane, zmiluj sa v slovenskom jazyku, ktorú prečítala Pavlína Dobáková, študentka bioetiky na rímskej univerzite Regina Apostolorum. Svätá omša bola zážitkom pre mnohých, vďaka jej pestrosti a pútavosti modlitieb a spevov v rôznych jazykoch. „Človek, ktorý sa do nich započúval, mohol načerpať atmosféru, ktorá prichádzala raz z Poľska, Ukrajiny, inokedy z Afriky, či Južnej Ameriky. Išlo o silný moment, ktorý ukázal ako ľudia žijúci v celom svete, rozličnými spôsobmi, ale v jednom duchu, veria v toho istého Krista,“ tvrdí Martin Kramara. O pestrosti by sa dalo hovoriť aj v súvislosti s krojmi, ktoré Slovákom zapožičali známi z Osturne a Lendaku, ako aj Veľvyslanectvo SR. Ich pestré vyšívané motívy pútali pozornosť a mnoho ľudí prichádzalo, aby sa s členmi misie v krojoch mohli odfotografovať.

Podľa správcu misie, podujatie splnilo účel: „Pre misiu to prinieslo kúsok jednoty. Nie len s tými národmi, ktoré sa tam zúčastnili, ale aj medzi nami navzájom.“ Taký je podľa neho aj zmysel tohto sviatku: „Spája kresťanov a spája ľudí navzájom. Ako sa modlievame v omšovej modlitbe, aby kresťania boli jedno srdce a jedna duša. Že sme jedna duša, to vieme, spája nás učenie, veríme v toho istého Pána Boha, v Ježiša Krista, v Ducha Svätého, v svätú Katolícku cirkev. Niekedy nám však toto chýba, aby sme sa stretli, a aby sme boli aj jedno srdce a aby sa aj navonok prejavila táto naša jednota v tom, že si podáme ruky, že sa objímeme, spoločne zasmejeme, dohodneme sa na ďalších akciách. Počas tohto sviatku sme si ukázali, že sa vieme zjednotiť, že si vieme pomôcť, a že vieme byť aj jedno srdce, a aj jedna duša. Že nás spájajú hodnoty, viera, a to, čo je predovšetkým ľudské, to, čo má každý jeden vo svojom srdci.“

Na stránke Slovenskej katolíckej misie v Ríme nájdete ďaľšie fotografie a informácie.

Download:

☑ Duchovná obnova

^

Duchovná obnova na tému Konflikty vo vzťahoch

2012-05-19 ✑ Kramara Martin

V sobotu 19. mája páter Milan Bubák zo Spoločnosti Božieho Slova predniesol ďalšiu zo série duchovných obnov kňazom Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme: zameral sa na tému konflitkov v medziľudských vzťahoch a na spôsoby ich riešenia vo svetle evanjelia.

Existuje veľa typov hádok a veľa stupňov konfliktu. Ježišovi priatelia a učeníci, ako kráčali spolu po palestínskych cestách, bezpochyby zakúsili všetky z nich. Od malých, jemných, bezvýznamných až po tie najväčšie. Tak, ako každá iná skupina skladajúca sa z ľudí s celou škálou charakterov, potrieb, pováh a spôsobov, aj oni museli na seba prirodzene naraziť. Inak to ani nemohlo byť. Nemáme žiaden dôkaz o tom, že by sa bol Ježiš snažil zabrániť im v tom, aby sa hádali alebo aby mali medzi sebou konflikty. Pravdou je opak: Ježiš si neželal uhasiť žiaden konflikt, ale naopak, chcel, aby sa o ňom hovorilo. Konflikty sa neignorovali, ale sa používali ako pramene na sebapoznanie a na získanie nových pohľadov:

• O čom ste sa dohadovali cestou?

• Čo to je to, čo vás rozdeľuje?

• Čo je skutočným prameňom napätia medzi vami?

• Je to, čo leží v strede vášho záujmu, niečo, čo súvisí s Kráľovstvo Božím, alebo je to niečo, čo sa týka iba „sveta“?

• Ste schopní vyjsť s tým navonok a hovoriť o tom otvorene?

• Ste schopní vytušiť skutočné, kdesi hlboko skryté potreby, ktoré máte a ktoré v sku-točnosti ležia pod povrchom vášho problému?

• Aký podiel na vašom konflikte má vaša povaha? Váš charakter? Štýl vášho myslenia?

Prezentáciu z duchovnej obnovy si môžete stiahnuť v priloženom súbore.

Download: konflikty_vo_vztahoch.pdf

☑ Správa

^

Nový rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme

2012-03-26 ✑ Dufincová Zuzana

Veľký kancelár Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme (Angelicum) P. Bruno Cadoré, O.P. vymenoval, so schválením Kongregácie pre katolícku výchovu, dňa 26. marca 2012 v Ríme slovenského dominikána profesora Miroslava Konštanca Adama za rektora tejto univerzity. Stáva sa tak prvýkrát v histórii, kedy zaujme post rektora jednej z pápežských univerzít v Ríme Slovák. Jeho predchodca P. Charles Morerod, O.P. bol dňa 3. novembra 2011 Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za biskupa švajčiarskej diecézy Fribourg, Lausanne a Ženeva. Táto pápežská univerzita je zverená dominikánskej reholi a je známa tým, že v roku 1947 na nej dosiahol doktorát zo spirituálnej teológie Karol Wojtyła, neskorší pápež bl. Ján Pavol II.

Páter Miroslav Konštanc Adam, O.P. sa narodil 2. augusta 1963 v Michalovciach. Po gymnaziálnych štúdiách v rodnom meste v rokoch 1982-1987 absolvoval štúdium na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach. V rokoch 1987-1990 pracoval v Štátnom veterinárnom ústave v Michalovciach ako veterinárny lekár, bakteriológ a hygienik potravín. Dňa 26. februára 1989 vstúpil do tajného noviciátu rehole dominikánov, 28. apríla 1990 zložil prvé rehoľné sľuby a 13. apríla 1993 doživotné. V rokoch 1990-1995 absolvoval filozoficko-teologické štúdium na Cyrilometodějskej teologickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci. Po svojej kňazskej vysviacke 24. júna 1995 pôsobil ako kaplán študentov Ekonomickej univerzity vo farnosti Bratislava-Kalvária. Postgraduálnu lektorskú skúšku z teológie zložil v septembri 1996 v Prahe. V rokoch 1996-2001 absolvoval licenciátne a doktorské štúdium kánonického práva na Pápežskej univerzite sv. T. Akvinského v Ríme, ktoré zavŕšil 670-stránkovou prácou na tému I sacramenti dell’iniziazione cristiana nei rapporti interecclesiali tra i cattolici latini e orientali in Slovacchia (Sviatosti kresťanskej iniciácie v interekleziálnych vzťahoch medzi katolíkmi latinského a východného obradu na Slovensku). V roku 2001 sa stal prvým provinciálom Rehole dominikánov na Slovensku a bol ním do roku 2005. V rokoch 2001-2010 bol odborným asistentom kánonického práva na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, v roku 2004 aj na Teologickom inštitúte sv. T. Akvinského v Kyjeve. V rokoch 2003-2005 bol sudcom Metropolitného tribunálu Košickej arcidiecézy. Od 20. augusta 2003 na žiadosť predsedu Komisie na revíziu slovenského prekladu Kódexu pri KBS dostal menovanie za člena tejto komisie, pričom sa rýchlo zorientoval v už jej rozbehnutej práci a horlivo sa zúčastňoval jej pracovných stretnutí až do 11. októbra 2005, kedy bol vymenovaný za profesora na Fakulte kánonického práva Pápežskej univerzity sv. T. Akvinského v Ríme. V letných mesiacoch rokov 2006-2007 pracoval ako obhajca zväzku na Metropolitnom tribunáli Losangeleskej arcidiecézy v Kalifornii. Od roku 2006 je sudcom Prvej inštancie Interdiecézneho tribunalu Rímskej diecézy a ostatných diecéz Lazia. Od roku 2009 je komisárom Kongregácie pre náuku viery a takisto Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života v Ríme. V decembri 2009 bol vymenovaný za dekana Fakulty kánonického práva a prorektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme. Dňa 26. marca 2012 bol vymenovaný za rektora Pápežskej univerzite sv. T. Akvinského v Ríme.

Novovymenovaný rektor Angelica hovorí ôsmimi jazykmi a medzi svojimi rodákmi nezabúda ani na zemplínske nárečie. Aj preto si pomerne ľahko získava priazeň ľudí, ku každému si vie pohotovo nájsť vľúdne slovo, je otvorený ku všetkým s hlbokým zmyslom pre uskutočňovanie všeobecného bratstva medzi ľuďmi, neraz aj za cenu vlastného oddychu. Páter Konštanc, ako ho ľudia radi oslovujú, sa počas šestnásťročného pôsobenia na Angelicu, aj s prestávkami, v pozícii študenta, profesora a dekana prispôsobil na rímske prostredie a veľmi rýchlo si získal úctu svojich kolegov profesorov i študentov. Nikdy pritom nezabudol na srdečné prijatie slovenských pútnikov, ktorí sa s ním v Meste chceli osobne stretnúť. Stále ostal Slovákom s dobrým, šľachetným a štedrým srdcom i dlaňami. Má veľké množstvo priateľov po celom svete, mnohých si získal na rozličných jazykových kurzoch v Taliansku, vo Francúzsku, v Španielsku a v USA, ktorých neskôr aj sobášil a od ktorých každoročne dostáva nejedno pozvanie prísť pokrstiť ich deti; prijíma aj pozvania kázať v slovenských misiách roztrúsených po svete.

V novembri 2011 mu rodné mesto Michalovce udelilo titul čestný občan mesta.

Okrem svojho členstva v SSKP je členom aj Společnosti pro církevní právo, ako aj talianskej kánonickej spoločnosti Associazione Canonistica Italiana, či Consociatio internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo.

Pápežská univerzita sv. Tomáša Akvinského v Ríme má dnes štyri fakulty, a síce Fakultu teológie, Fakultu kánonického práva, Fakultu filozofie a Fakultu sociálnych vied. Okrem toho súčasťou Angelica je aj Inštitút spirituality, Inštitút sv. Tomáša Akvinského a Inštitút Mater Ecclesiae.

Pápežská univerzita štúdií sv. Tomáša Akvinského v Ríme má svoje historické korene v dávnominulom Studium v dominikánskeho rádu v Ríme. Mons. Juan Solano, už ako biskup v Cuzco v Peru († 14.1.1580), založil taliansko-španielske kolégium sv. Tomáša pri konvente Panny Márie nad Minervou v Ríme, ktorého regenti museli patriť buď do rímskej alebo do španielskej provincie. Toto Kolégium, s Fakultou teológie zriadenou pápežom Gregorom XIII. v roku 1580, bolo otvorené aj pre študentov, ktorí nepatrili do dominikánskeho rádu. Dňa 26. mája 1727 pápež Benedikt XIII. udelil väčším štúdiám Rádu, a teda aj Kolégiu sv. Tomáša, právo udeľovať externým študentom akademické stupne v teológii.

Vďaka veľkodušnosti kardinála Hieronyma Casanate († 2.3.1700), Kolégium sv. Tomáša bolo obohatené založením Casanaténskej knižnice, ktorá sa stala význačným centrom filozoficko-teologických štúdií v Ríme. V roku 1873 Kolégium sv. Tomáša muselo opustiť svoje sídlo v konvente nad Minervou a začalo sa obdobie sťahovania, počas ktorého nachádzalo útočisko v rozličných rímskych budovách. V roku 1882 bola pápežom Levom XIII. založená Fakulta filozofie a v roku 1896 aj Fakulta kánonického práva.

Vďaka starostlivosti bl. Hiacynta Márie Cormiera, O.P., generálneho predstaveného, získalo Kolégium sv. Tomáša dňa 2. mája 1906 od sv. Pia X. titul pápežské kolégium, ako aj zrovnoprávnenie udeľovania doktorátov so všetkými katolíckymi univerzitami vo svete.

Apoštolským listom zo dňa 8. novembra, ktorý následne 17. novembra 1908 vlastnoručne podpísal Najvyšší Veľkňaz, bolo zriadené namiesto Kolégia sv. Tomáša nové Pápežské Kolégium Angelicum so sídlom na Via San Vitale. Toto sa v roku 1932 presťahovalo do budovy niekdajšieho stredovekého dominikánskeho kláštora svätých Dominika a Sixta, ktorú práve s týmto úmyslom rozšírili.

V roku 1950 bol založený Inštitút spirituality, začlenený k Teologickej fakulte. V roku 1952 bol založený Inštitút sociálnych vied, začlenený k Filozofickej fakulte, ktorý bol v roku 1974 povýšený na hodnosť Fakulty. Dňa 7. marca 1963 pápež bl. Ján XXIII., svojím Motu proprio Dominicanus Ordo, povýšil Angelicum na hodnosť Pápežskej univerzity. Dňa 2. júla 1964 Vyšší Inštitút náboženských vied pre laikov Mater Ecclesiae bol začlenený do Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského. Aj mnohé ďalšie inštitúcie teologických a filozofických štúdií na základe ich žiadostí boli pridružené k tejto rímskej univerzite.

Univerzita má v súčasnosti 166 profesorov a 956 študentov, medzi ktorými nechýbajú ani študenti a študentky zo Slovenska.

Novozvolenému rektorovi srdečne blahoželáme k jeho menovaniu a prajeme mu, aby podľa vzoru sv. Tomáša Akvinkého bolo aj pre neho nasledovanie Krista i naďalej tým jediným v živote podstatným.

Životopisné údaje P. Miroslava Konštanca Adama, O.P. sú prevzaté zo slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu zo dňa 26.3.2012 a doplnené autorkou článku. Informácie o Angelicu prevzaté z Annuario Pontificio 2010, Città del Vaticano, LEV 2010, s. 1912; Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino, Angelicum, Ordine degli Studi Anno academico 2010-2011, s. III.

Na stránke www.pust.it nájdete ďalšie informácie o novom rektorovi a o Pápežskej univerzite Angelicum.

Download:

☑ Správa

^

Oslava svätých Cyrila a Metoda v Pápežskom kolégiu

2012-02-12 ✑ Kramara Martin

12. februára 2012 sme mali v kolégiu stretnutie Slovákov pri príležitosti blížiacej sa slávnosti našich patrónov sv. Cyrila a Metoda. Hlavným celebrantom bol J. Em. Stanislaw kard. Rylko, predseda Pápežskej rady pre laikov, ktorý sa pred svätou omšou prihovoril zástupcom cirkevných hnutí pôsobiacich na Slovensku. Títo pricestovali na púť do Ríma pod vedením J. Ex. Mons. Petra Rusnáka, bratislavského eparchu. Po svätej omši nasledovalo tradičné agapé v priestoroch kolégia. Fotografie zo slávnosti nájdete vo fotogalérii našej stránky.

Download:

☑ Správa

^

30. výročie návštevy Jána Pavla II

2011-11-06 ✑ Kramara Martin

Slováci žijúci v Ríme si v nedeľu 6. novembra pripomenuli 30. výročie návštevy bl. Jána Pavla II. v Ústave sv. Cyrila a Metoda. Rehoľníci, kňazi, univerzitní študenti i slovenskí laici pracujúci v hlavnom meste Talianska sa zišli v Pápežskom Ústave na svätej omši, ktorú celebroval J.Em. Jozef kardinál Tomko spolu so žilinským biskupom Mons. Tomášom Galisom.

Pán kardinál v homílii pripomenul odkaz sv. Cyrila a Metoda, ktorý Ján Pavol II. predstavil Slovákom, čo sa na rovnakom mieste zišli pred tridsiatimi rokmi: "Kresťanská viera, to sú naše náboženské i kultúrne korene. Ona vytvára systém životných hodnôt a stáva sa hybnou silou ľudského diania. Utvára tradíciu spoločenských hodnôt, ktoré sú vlastným bohatstvom národa a štátu." Kardinál zdôraznil, že práve takéto dedičstvo je "najlepším hodnotným prínosom Slovenska do Európskej rodiny národov." Prítomných povzbudil k vernosti odkazu Cyrila a Metoda, predovšetkým k jeho lepšiemu poznaniu vo všetkých životných rozmeroch.

Po svätej omši slávnosť pokračovala spoločným agapé v priestoroch Pápežského kolégia. V našej fotogalérii si môžte pozrieť zábery z celej slávnosti.

Download: