Pozadie vzniku

 

Keď ateistický komunizmus prenasledoval Cirkev na Slovensku a v snahe obmedziť prítomnosť kňazov na Slovensku zrušil semináre a v jedinom dovolenom seminári v Bratislave mohol študovať iba obmedzený počet kandidátov na kňazstvo, vtedy Slováci žijúci v zahraničí postavili v Ríme – za rozhodujúcej pomoci Slovákov z Ameriky – Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda. Tento Ústav bol schválený dekrétom J. Em. kardinála Eugena Tisseranta, biskupa Porto-Santa Rufina, 8. januára 1961 a bol uznaný za právnickú osobu dekrétom prezidenta Talianskej republiky. Podľa stanov Ústav sa mal starať o rast duchovných povolaní výchovou a výučbou mladíkov vo vlastnom Kolégiu.

 

Návšteva pápeža Jána Pavla II.

 

Pápež Ján Pavol II. navštívil 8. novembra 1981 tento Ústav, v ktorom – ako povedal – "duchovný odkaz svätého Cyrila a Metoda je pravidlom života a povedomým programom každodennej práce", a pripomenul vtedajšiu starostlivosť Ústavu o kňazské povolania. Zdôraznil to, keď hovoril o ceste sv. Cyrila a Metoda do Ríma: "Je totiž známe, že na ceste do Večného mesta ich sprevádzal zástup učeníkov, ktorých vybrali a pripravili na kňazskú službu. Nie je to i jedným zo základných cieľov tohto Ústavu? Sledujte ho teda s rozumnou bedlivosťou, podľa veľkého vzoru svätého Cyrila a Metoda!" Návšteva Svätého otca bola veľmi vzácna pre všetkých Slovákov.

 

História objavenia relikvie sv. Cyrila

 

V pamätnici SÚSCM vydanej k 10. Výročiu založenia Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda je zachytené, že "člen kláštornej komunity írskych dominikánov pri bazilike Sv. Klimenta v Ríme, P. Leonard Boyle, OP sa dlhší čas zaoberal podrobným štúdiom osudu telesných pozostatkov sv. Cyrila. Výsledky svojho štúdia predostrel verejnosti v prednáške o osudoch relikvie sv. Cyrila. P. Boyle OP zistil, že v rodinnej kaplnke rodiny Antici – Mattei v meste Recanati na jadranskej strane Talianska je relikvia sv. Cyrila". Výsledky svojho výskumu oznámil štátnemu sekretárovi Sv. Stolice kardinálovi H.J. Cicognanimu. Kardinál Cicognani dobre poznal živú úctu biskupa Mons. Andreja G. Grutku k našim apoštolom sv. Cyrilovi a Metodovi. Keď kardinál Cicognani navštívil 19.novembra 1962 baziliku sv. Klimenta, ktorá bola jeho titulárnym kostolom, aby spolu s archeológmi preskúmal položenie hrobu sv. Cyrila, prizval k tejto návšteve aj Mons. Grutku. 20. októbra 1963 požiadal Mons. Grutka kardinála Cicognaniho o dovolenie preniesť relikvie sv. Cyrila do Ríma. Už 25. Októbra 1963 dostal mons. Grutka poverenie Svätého Otca Pavla VI., ktoré mu odovzdal kardinál Cicognani, aby preniesol relikviu sv. Cyrila z Recanati do Ríma a aby ju pri vhodnej príležitosti odovzdal Sv.Otcovi.

Mons. Grutka v sprievode Mons. Štefana Náhalku rektora SÚSCM a Mons. Jozefa Tomka 26. októbra odcestoval do Recanati. Na druhý deň, 27.októbra 1963 napoludnie v Recanati v paláci rodiny Antici – Mattei, kňažná Antici – Mattei odovzdala hosťom relikviár s relikviou sv. Cyrila. Relikviár bol dovtedy uložený v rodinnej kaplnke paláca. Relikvia je kosť veľkosti prsta, umiestnená v pozlátenom relikviári s nápisom: Ex ossibus S. Cyrilli. Slávnostné odovzdanie relikvie Svätému Otcovi sa uskutočnilo 14. novembra 1963 napoludnie v Sixtínskej kaplnke po zasadaní koncilu. Na tomto akte sa zúčastnili kardinál H.J. Cicognani, štátny sekretár, kardinál A. Bea, predseda Sekretariátu pre zjednotenie kresťanov a kardinál N.T. Gilroy, arcibiskup Sydney, asi 150 biskupov prevažne zo slovanských národov – medzi nimi biskupi zo Slovenska prítomní na koncile – Mons. A. Lazík, trnavský apoštolský administrátor, Mons. E. Nécsey, nitriansky biskup a Mons. R. Pobožný rožňavský apoštolský administrátor. Samozrejme, nechýbali kňazi, seminaristi i laici väčšinou pochádzajúci zo slovanských národov.

Mons. Grutka vo svojom príhovore vysvetlil histórii relikvie a zakončil analógiou – "ako kedysi sv. Cyril odovzdal pápežovi Hadriánovi II. relikvie sv. Klimenta, tak on, syn slovenských rodičov, odovzdáva teraz relikviu sv. Cyrila pápežovi Pavlovi VI". Po prejave Mons. Grutka, spolu s P. Boyle OP pristúpili k pápežskému trónu a odovzdali relikviu do rúk Pavla VI. Svätý Otec vo svojom príhovore povedal, že relikvia sa bude opatrovať na česť sv. Cyrila a na posilnenie úcty slovanských apoštolov, zvlášť teraz, keď sa "horlivejšie pracuje na zjednotení všetkých kresťanov". V nedeľu 17. novembra 1963 preniesol sám pápež Pavol VI. relikviu sv. Cyrila do baziliky sv. Klimenta. Počas bohoslužieb, ktoré sa slávili vo východnom obrade, odovzdal relikvie titulárnemu kardinálovi tejto baziliky – kardinálovi Cicognanimu, a tak ich zveril do ochrany baziliky sv. Klimenta, kde sú umiestnené v oltári kaplnky slovanských vierozvestov.

Do okruhu týchto udalostí treba zahrnúť ešte aj 21. november 1963, kedy Mons. Andrej G. Grutka celebroval pred začiatkom koncilového zasadania v Bazilike Sv. Petra sv. liturgiu v byzantskom obrade v cirkevnoslovanskom jazyku, pri ktorej sa spievali slovenské piesne z JKS. Aj táto udalosť akoby zavŕšila významné dni slovanských národov a zvlášť Slovákov v pamätných časoch II. Vatikánskeho koncilu a zrodu SÚSCM.

Zdroj: Pamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. Vznik a prvé desaťročie. Zostavil: Mons. Š. Náhalka. Vydal SÚSCM, Rím 1973.

Súčasný cieľ Pápežského slovenského kolégia

 

 

Po páde komunizmu sa situácia zmenila. Namiesto malého seminára sa ukázala potreba uskutočňovať vytýčený cieľ v primeranejšej podobe – poskytnutím možnosti postgraduálnych štúdií kňazom zo Slovenska. Táto zmena sa začala uskutočňovať s dobrozdaním biskupa diecézy Porto-Santa Rufina a so súhlasom Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Bol tak položený základ Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme dnes poskytuje kňazom slovenských diecéz možnosť bývať v Ríme a navštevovať pápežské univerzity a iné cirkevne schválené inštitúty, a tak im umožniť hlbšiu intelektuálnu a pastorálnu formáciu v duchu apoštolskej exhortácie "Pastores dabo vobis" (6. kapitola) a "Directorium pro presbyterorum ministerio et vita" (3. kapitola), vydaného Kongregáciou pre klérus, kde sa odporúča "permanentná formácia" kňazov. Do Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda môžu byť spravidla prijatí kňazi zo slovenských diecéz latinského i východného obradu, ktorých odporučí diecézny biskup. Čo sa týka riadenia, kolégium závisí od Konferencie biskupov Slovenska, ktorá poveruje jedného zo svojich členov ako delegáta, ktorý sleduje riadny chod Kolégia po stránke disciplinárnej, duchovnej i ekonomickej a informuje o ňom ostatných biskupov. Bezprostrednú autoritu v Kolégiu má rektor, ktorý je aj jeho legálnym predstaviteľom.