• Svätí Cyril a Metod

  Mozaiky v našej kaplnke na príkladoch zo života Solúnskych bratov predstavujú poslanie slovenského ústavu i kolégia.

 • Príchod bratov do Ríma

  Slovenský ústav bol od založenia
  spojený s duchovnou službou
  pre Slovákov, ktorí
  prichádzajú do Ríma.

 • Schválenie liturgických kníh Hadriánom II.

  Keď na Slovensku nebolo možné publikovať náboženskú literatúru, ústav sa venoval vydavateľskej činnosti.

 • Kňazská vysviacka žiakov sv. Cyrila a Metoda.

  Pred pádom komunizmu tu bol malý seminár pripravujúci kňazský dorast pre službu
  našim veriacim.

 • Svätý Metod medzi slovanskými kniežatami

  Obraz poukazuje na túžbu krajanov udržiavať vzťahy
  a vôľu pracovať pre Slovensko
  aj z ďalekej cudziny.

 • Svätý Gorazd a učeníci sv. Cyrila a Metoda

  Kolégium je dnes domovom slovenských kňazov: prehlbujú si vzdelanie, aby pokračovali
  v diele vierozvestcov.